شعر درکرانه های جنوبی خلیج فارس "کشور امارات"*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانش گاه آزاد اسلامی ـ واحد کرج (دانش جوی دکتری زبان و ادبیات عرب).

چکیده

قلمرو شعر و شاعری درکشور امارات بسیارگسترده و پهناور است. شعر، نه تنها در این کشور، بلکه در دیگرکشورهای عرب زبان به دو گونة نَبَطی (عامیانه) و فصیح تقسیم می­گردد. هم اکنون در کشور امارات گروه­های مختلف مردم به ادبیات، مخصوصاً به دو گونه شعر مذکور توجه بسیار دارند و روزنامه­ها و مجله­هایی بسیار به بررسی و نقد شعر شاعران این کشور می­پردازد. به دلیل توجه ویژه گروه فرهیخته و ادب دوست کشور امارات به شعر فصیح، در این گفتار به بررسی خط سیر این گونه شعر، در این کشور از آغاز تا کنون پرداخته می­شود و خواننده در این رهگذر با سه نسلِ: شاعران پیشاهنگ، شاعران مُخَضرَم و شاعران جوان روبه رو می­گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poetry in the South Coast of the Persian Gulf, the Emirates

نویسنده [English]

 • Sayed Ebrahim Arman
چکیده [English]

The realm of poets and poetry in the Emirates is quite vast.  Not only in the Emirates but also in other Arabic countries poetry is divided into two groups:  folk and eloquent poetry.
At present not only intellectuals and the cultivated but also ordinary people in the Emirates turn to literature especially to poetry hence, numerous newspapers and magazines examine and criticize the two kinds of poetry.
This article purports to investigate the traces of such genre of poetry from the very beginning till the present in this country.  Also the reader is introduced to three generations of poets namely:  the pioneers, mukhadram, and the young ones. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emirates
 • Literature
 • folk (Nabi)
 • and Eloquent (faseyh) poetry
 • Ode
 • form
 • content
 • mukhadram
 1. صقربن سلطان القاسمی(دیوان)، دارالعودة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولی، 1989م.
 2. عبدالعزیزسعودالبابطین وجماعة من الأساتذة، معجم البابطین للشعراءالعرب المعاصرین ،مؤسسة جائزة، عبدالزیزسعودالبابطین للإبداع الشعری، الکویت، الطبعة الأولی، 1995م.
 3. عبدالله علی الطابور، المحمودصفحات مضیئة فی تاریخ الإمارات العربیة المتحدة، الطبعة الثانیة، بدون تاریخ.
 4. عیسی علی العاکوب، موسیقی الشعرالعربی، دارالفکر، دمشق ـ سوریا، 1997م.
 5. محمدمصطفی هدارة،بحوث فی الأدب العربی الحدیث، دارالنهضة العربیة للطباعة والنشر،بیروت ـ لبنان ،1994م.
 6. نزارأباظة، الإتجاهات الأساسیة للشعرالحدیث فی دولة الإمارات العربیة المتحدة، دارالفکر، دمشق ـ سوریا، 1997م.