موسیقی بیرونی در شعر نادرپور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانش‌گاه تربیت معلم تهران و عضو هیأت علمی دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد رودهن.

2 عضو باشگاه پژوهش‌گران جوان و دانش‌جوی دورة‌ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانش‌گاه آزاد اسلامی‌ـ واحد رودهن.

چکیده

نادر نادرپور، شاعر بزرگ معاصر ایران است، در حالی که پژوهش‌هایی اندک دربارة کلام وی بانجام رسیده است. این پژوهش، زیر عنوان موسیقی بیرونی (وزن) در شعر نادرپور، به بررسی جلوه‌ای از موسیقی در شعر او می‌پردازد.
برای انجام این مهم، پس از آوردن مقدماتی در باب شعر و موسیقی، ابتدا بحثی در اطراف موسیقی بیرونی، طرح و تمام بحرهایی که نادرپور در قالب آن‌ها شعر سروده، با ذکر یک یا دو نمونه معرفی شده است. سپس در یک جدول، تمام شعرها، اعم از سنتی، چهارپاره و آزاد، دسته‌بندی شده، در نهایت تحلیلی از نتایجِ بدست آمده انجام گرفته است.
هدف از انجام این پژوهش، تأثیر و جای‌گاه موسیقی بیرونی در اشعار نادرپور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

External music in the Poetry of Naderpour

نویسندگان [English]

  • Habibullah Abbasi 1
  • Hamed Zakeri 2
چکیده [English]

Nader Naderpour is the great contemporary poet in Iran whose poetry is seldom analyzed and investigated till present.  This article aims at discussing external music (meter) in his poetry and illustrating the manner in which it manifests itself in his poems.  In order to achieve this goal, first an introduction is given regarding poetry and music focusing on the meter.  Second all the meters employed by him are exemplified.  Then all his poems such as traditional, quatrain, free verse are classified.  Finally a conclusion is drawn and discussed accordingly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nader Naderpour
  • External music
  • meter
  • free verse
  • Quatrain
  • Traditional poem
ـ ارسطو، بوطیقا، هنر شاعری، ترجمة فتح‌الله مجتبایی، نشر اندیشه، تهران: 1327.##
ـ خانلری، پرویز ناتل، وزن شعر، انتشارات دانش‌گاه تهران، تهران: 1337.##
ـ شفیعی کدکنی، محمدرضا، موسیقی شعر، نشر آگاه، تهران: 1370.##
ـ طاهباز، سیروس، حرف‌های همسایه، انتشارات دنیا، چاپ پنجم، تهران: 1363.##
ـ عابدی، کامیار، «شاعر چشم‌ها و دست‌ها»، جهان کتاب، سال پنجم، ش 3 و 4.##
ـ کیا، تندر، «عواملی که بر محتوای شعر معاصر اثر گذاشت»، ضمیمة مجلة اندیشه و هنر، تهران: 1341.##
ـ مجلة سخن، شماره 11 و 12، اسفند 1336.##
ـ مجلة فردوسی، شماره 104، 9 بهمن 1341.##
ـ مجلة کاویان، شماره 4، 16 اردی‌بهشت 1333.##
ـ محمدی، صابر، «عصیان بی‌صدای شاعر»، مجلّة اسرار، 22/8/84.##
ـ میرصادقی، میمنت، واژه‌نامة هنر شاعری، نشر مهناز، تهران: 1376.##
ـ نادرپور، نادر، مجموعه اشعار، انتشارات نگاه، چاپ دوم، تهران: 1382.##
ـ نجفی، ابوالحسن، «دربارة طبقه‌بندی وزن‌های شعر فارسی»، مجلة آشنایی با دانش، دانش‌گاه آزاد ایران، شمارة 7، فرودین 1359، صفحات 626-591.##