نرگس و نرسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم اجتماعی، استادیار دانش‌گاه تهران، دانش‌کدة علوم.

چکیده

نریوسنگ یکی از ایزدان کهن ایرانی است که در جهان زرتشتی به عنوان
فرشته‌ای نیرومند قد برافراشت و در اساطیر مانوی نیز موقعیت مرکزی خویش را تثبیت کرد.
زوال شهرت و اهمیت یک ایزد یا درخشیدن و اهمیت یافتنش معمولاً با دگردیسی‌هایی در نظام فرهنگی هم‌راه است و به تحولی در ساختار و روابط جفت‌های متضاد معنایی (جم) مرکزی تعیین کنندة آن نظام فرهنگی باز می‌گردد.
این مقاله بر آن است تا مسیر تحول ایزد نریوسنگ را در مقاطع مختلف زمانی در ایران و در سایر فرهنگ‌های همسایة ایران زمین ـ مانند یونانیان و رومیان ـ بررسی و تحلیل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narges and Narseh

نویسنده [English]

  • Shervin Vakili
چکیده [English]

Naryousang is one of the ancient Gods who in the Zoroastrian world arose as a mighty angel.  In Manavis mythology also this Deity established his central position.  Declining fame and significance of a God or its growing fame and significance is usually accompanied with transformation in the cultural system which stems from a transition in the structure and the relationship between the binary oppositions which are the main determiner of that cultural system.
This article aims at investigating and analyzing the changes befallen the God, Naryousang in different periods in Iran and the other neighboring cultures such as the Greek and Roman.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narseh
  • Narges
  • Naryousang
  • Persian-Zoroastrian Myths
-       اسماعیل‌پور، ابوالقاسم، اسطورة آفرینش در آیین مانی، انتشارات فکر روز، 1375.##
-       اوستا، ترجمه و تدوین جلیل دوست‌خواه، انتشارات مروارید، 1374.##
-       بندهش هندی، ترجمة رقیه بهزادی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1368.##
-       ریگ ودا، ترجمة دکتر سیدمحمدرضا جلالی نائینی، نشر نقره، 1372.##
-       زند بهمن یسن، ترجمه و تصحیح محمدتقی راشد محصل، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370.##
-       کریستنسن، آرتور امانوئل، کیانیان، ترجمه ذبیح‌الله صفا، 1336.##
-    وکیلی، شروین، نوشتن تاریخ اکنون، (مقالة مربوط به سخن‌رانی «پرتاب شدگی تاریخ به گذشته» در انجمن جامعه شناسی ایران، تیرماه 1378)، ##www.soshians.net
-        Briggs, C. V., The Encyclopedia of Angels: An A-to-Z Guide with Nearly 4,000 Entries, Plume Press, 1997.##
-        Gantz, T. Early Greek Myth, JohnsHopkinsUniversity Press, 1993.##
-        Pausanias, Guide to Greece (2 vols.), Tr. By Peter Levi, Penguin, 1984.##
-        Simpson, M. The Metamorphoses of Ovid, Amherst: University of Massachusetts Press, 2001.##
-        Tarrant, R. J. Ouidi Na???? Metamorphoses (Oxford Classical Texts), Oxford: Clarendon Press, 2004.##
-        Vinge, L., The Narcissus Thome in Western Literature up to the Nineteenth Century, 1967.##