مقالات شمس و مینی‌مالیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ارومیه.

چکیده

گسترش صنعت و مدرنیزم باعث شده که زندگی بشر دچار تغییر و تحول گردد و این امر حوزة هنر و ادبیات را نیز تحت تاثیر قرار داده است. حاصل این تاثیرپذیری پدید آمدن مینی‌مالیسم در عرصة داستان‌سرایی است. به این معنی که نویسنده از حداقل واژگان و ایجاز بهره می‌گیرد تا داستانی را در طرح ساده بیان کند. هرچند این پدیده در غرب مقوله‌ای جدید محسوب می‌شود، اما در ادبیات وسیع ایران‌زمین نمونه‌هایی فراوان وجود دارد که کاملاً منطبق با ویژگی‌های داستان مینی‌مال است.
مقالات شمس تبریزی علاوه بر داشتن ارزش‌های محتوایی و بیان آموزه‌های دینی و عرفانی از جهت داستان‌پردازی نیز قابل اهمیت است. موجز بودن، حذف حشو و زواید و داشتن درون‌مایه و تم جذاب از برجسته‌ترین ویژگی‌های حکایات و قصه‌های مقالات است که به نوعی منطبق با شگردهای داستان‌سرایی مینی‌مالیستی بشمار می‌رود. در این نوشته سعی بر آن است که چگونگی بیان حکایات و قصه‌ها در مقالات شمس، هم‌راه با ویژگی‌های داستان مینی‌مالیسم بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maqalat Shams and Minimalism

نویسنده [English]

  • Barat Mohammadi
چکیده [English]

The growth of industry and modernism not only transformed the life of man but also influenced the realm of Art and Literature to a large extent.  Appearance of Minimalism as a movement in the field of storytelling is the consequence of such influence.  The writer employs the minimum number of diction in order to tell a story with a simple plan.  Although Minimalism is a new genre in the west, but in the vast realm of Persian Literature there are numerous instances which totally corresponds with the features of a minimalistic story.
Maqalat Shams Tabrizi holds great significance not only in terms of content, religious and mystical instructions but also in terms of storytelling.  The most significant characteristics of the accounts and anectodes in Maqalat are the fact that they are succinct, laconic and concise, have attractive themes, without excrements which make them fall  in complete accordance with the minimalistic features of storytelling. Analysis of such stories in Maqalat based on those features is the purpose of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Story
  • Maqalat
  • Shams Tabrizi
  • Minimalism
-         پارسا، سید احمد (1385) «مینی‌مالیسم و ادب پارسی (بررسی تطبیقی حکایت‌های گلستان با داستان‌های مینی‌مالیستی)»، نشریة دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانش‌گاه شهید بهشتی، شماره بیستم.##
-         پارسی‌نژاد، کامران (1382)، «داستان کوتاه کوتاه (مینی‌مالیسم) و یا داستان کارت پستال»، ادبیات داستانی، شماره 74.##
-         جزینی، جواد (1378)، «ریخت‌شناسی داستان‌های مینی‌مالیستی»، ماه‌نامه کارنامه، شماره ششم.##
-     رضی، احمد؛ مهدیه فیض (1385) «تحلیل عناصر داستانی در قصه‌های مقالات شمس تبریزی»، فصل‌نامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره ششم.##
-         گوهرین، کاوه (1377) «آینده رمان و شتاب زمان»، آدینه، شماره 132 و 133.##
-         موام، سامرست (1370) دربارة رمان و داستان کوتاه، کاوه دهگان، چاپ پنجم، تهران، انتشارات شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.##