بررسی ردیف های فعلی در سه دفتر اول مثنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانش‌گاه آزاد اسلامی- واحد رودهن.

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی.

چکیده

مقالة حاضر، به معرفی و بررسی ردیف‌های فعلی موجود در سه دفتر نخست مثنوی اختصاص دارد. این منظومة مفصل و جامع عرفانی، از عالی‌ترین نمونه‌های شعر عرفانی فارسی و منشأ تقلید و ایجاد اثرهای فراوان در قرن‌های بعد بشمار می‌رود.
در این مجال ابتدا فعل و مقوله‌هایی نظیر ماده‌های اصلی و جعلی و در نهایت اقسام افعالی که در قالب ردیف آمده است، با ذکر نمونه‌هایی معرفی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Verbal refrains in the first three books of Masnavi

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Tavoussi 1
 • Faezeh KashaniTabar 2
چکیده [English]

The present article is concerned with the introduction and examination of verbal refrains in the first three books of Masnavi.  This detailed complete mystical Anthology is the most sublime example of mystical Persian poetry and has been the world’s inspiration for creation of many works in subsequent centuries.
This article first introduces and exemplifies verb and its main subdivisions and finally enlists variety of verbs which have been appeared as refrains.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Verbal refrain
 • verbal subdivisions
 • incomplete verb
 • Auxiliary verb
 • Passive Voice
 • Simple Verb
 • Complex Verb
 • Verbals
 1.  دستور زبان فارسی، خانلری، صفحه 18.##
 2.  دستور زبان فارسی، حسن انوری، ص 122.##
 3.  تاریخ زبان فارسی، باقری، ص 141.##
 4.  دستور زبان فارسی، ابوالقاسمی، ص 199.##
 5.  همان، ص 21. تاریخ ادبیات ایران، صفا، صفحه 98.##
 6.  دستور زبان فارسی، انوری، ص 71. ماده‌های فعل های فارسی دری، ابوالقاسمی، ص38.##
 7.  دستور زبان فارسی، انوری، ص 70.##
 8.  دستور زبان فارسی پنج استاد، زیر نظر شمیسا، ص 165.##
 9.  فعل و گروه های فعلی و تحول آن در زبان فارسی، فرشید ورد، ص 385.##
 10.  دستور زبان فارسی، خانلری، ص44.##
 11.  شرح مثنوی معنوی، زمانی، جلد 3، ص 967.##
 12.  دستور زبان فارسی، خانلری، ص 45.##
 13.  دستور تاریخی زبان فارسی، ابوالقاسمی، ص224.##