زبان بدن از نگاه مولانا در مثنوی معنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانش‌گاه تهران ـ دانش‌کدة مدیریت.

2 دانش‌جوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانش‌گاه تهران.

چکیده

هدف این مقاله بررسی ابیاتی از اشعار مولانا در مثنوی معنوی است که مربوط به حرکات و حالات و اشارات و نگاه مولانا به چگونگی انتقال پیام از طریق حرکات و اشارات است. بسیاری از ابیات که به ارتباط انسانی از طریق حرکات و اشارات ربط داشته در این مقاله دسته‌بندی شده است. علاوه بر آن، برای آن‌که نگاه مولانا به زبان بدن را صرفاً به مثنوی محدود نکرده باشیم، از ابیاتی دیگر از اشعارش بهره برده‌ایم.
هم‌چنین، از اشعار شاعران دیگر که مربوط به موضوع است و یا قصص قرآن که مولانا به آن اشاره دارد، استفاده شده است. از آن‌جا که بخشی زیاد از ارتباط انسانی به زبان بدن اختصاص دارد و از سوی دیگر ارتباط نزدیک روان آدمی با حرکات و اشارات صادر شده از وی و نیمه‌آگاهانه بودن آن، زبانی صادقانه‌تر است، توجه مولانا به این بخش از ارتباط بررسی شده است.
از بررسی‌های انجام شده و کنکاش در ابیات مربوط به موضوع در مثنوی، به اعتقاد و باور مولانا به زبان بدن دست یافته‌ایم و این‌که او زبان بدن را صادقانه‌تر از زبان کلامی (verbal communication) می‌داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Body language from Moulana’s perspective in MasnaviManavi

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Farhanghi 1
 • Hossein Faraji 2
چکیده [English]

The purpose of this article is to study and classify certain linesfrom Moulana’s poetry in particular from MasnaviManavi which has bearing on the movements, states, and signs and also to study Moulana’s perspective regarding the manner by which the message is conveyed through these movements.Accordingly, Koranic tales and poetry of other poets relevant to the subject have been employed.    Since a great deal of human communication is concerned with the body language, and there is a close relationship between the human soul with the  subconscious movements and signs emanating from the person makes body language a more sinceremeans of communication, hence Moulana’s attention to this form of communication is analyzed.  The conclusion proves that Moulana finds body language a more sincere mode of expression than verbal communication.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Moulana
 • Masnavi
 • communications
 • non-verbal communication
 • body language
 1.  (ری ام. برکو؛ اندرو دی، ولوین؛ دارلین ار، ولوین)، مدیریت ارتباطات، ترجمة اعرابی، سیدمحمد، داود ایزدی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1378.##
 2. بهار، محمدتقی، سبک‌شناسی، تهران: زوار، 1381.##
 3. بهاری، شهریار، انسان‌شناسی نظری و عملی، درسا، 1372.##
 4. زنگنه، سعیده (آلن پیز)، زبان بدن، نشر جانان، 1378.##
 5. سعدی شیرازی، شیخ مصلح الدین، کلیات سعدی (نسخة تصحیح شده محمدعلی فروغی)، نشر هستان، 1378.##
 6. سید جوادین، سیدرضا، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، نگاه دانش، 1383.##
 7. مرجان (مایکل آرژیل)، روان‌شنای ارتباطات و حرکات بدن، ترجمة فرجی، تهران، مهتاب، 1378.##
 8. فرهنگی، علی‌اکبر، ارتباطات غیرکلامی، دانش‌گاه آزاد اسلامی، واحد میبد، 1375.##
 9. فرهنگی، علی‌اکبر، ارتباطات انسانی (جلد 1)، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1378.##
 10. 10.  (لوئیس، دیوید)، زبان بدن، رمز موفقیت، ترجمة کرمی، جالینوس، مشهد، مهر جالینوس، 1381.##

11. محسنیان راد، مهدی، ارتباط شناسی، سروش، تهران، 1369.##

 1. 12.  مولانا جلال الدین محمد بلخی، دیوان شمس تبریزی (مصحح بدیع‌الزمان فروزان‌فر)، تهرام، نشر علم، 1384.##

13. مولانا جلال الدین محمد بلخی، مثنوی معنوی، تهران، ققنوس، 1379.##

منابع و مآخذ انگلیسی

 1. Albert Mehrabian, “Communication Without Words,” psychology today (sept. 1968): 52-55.##
 2. Lyle Sussman – COMEX (THE COMMUNICATION XPERIENCE IN HUMAN RELATIONS), 1998 South-western publishing.##
 3. Vanessa Helps-negotiating evry body wins – BBC BOOkS- 1992 page 69.##