تأثر مولانا از بهاء ولد در مقولة روح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانش‌گاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر.

چکیده

نوشتة حاضر بازتاب اندیشه‌های بهاءالدین ولد در کتاب معارف را در غزلیات و رباعیات مولانا پیرامون مقوله «روح» می‌کاود. موضوعات گزینش‌شده در این مقاله هر یک بیان‌گر جهتی مشترک در نگرش و اتخاذ روش مشابه در بیان است. مشترکات مورد نظر اغلب به عقاید صوفیه پیشین نیز متکی است و در مواردی خلاف آن چیزی می‌نماید که در میان صوفیان رایج بوده و بیان شده است.
جلال‌الدین محمد در بحث‌هایی مانند منشأ و مبدأ روح، ویژگی‌های متنوع روح، روح دیگر موجودات جهان برین و فرودین، و نیز غایت و منتهای روح، با پدر خود هم عقیده است. با نگاهی گذرا به هم‌گونی‌های محتوایی ـ صوری و بدون دقیق شدن در ریشه‌های مباحث، می‌توان تأکید کرد که جلال‌الدین محمد از اندیشه‌های پدر متأثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of BahaValad on Moulana in matters of the Soul

نویسنده [English]

  • Mehdi Parham
چکیده [English]

This article seeks the reflection of BahaValad’s thoughts in Maaref regarding the matters of soul in Moulana’sGhazaliat and Roubaiaat.  The selected subjects,each demonstrates that they share the same perspective and use similar mode of expression.  Their common features often dependent on old Sufis beliefs, in some instances seem to be contrary to what was customary among Sufis at the time.
As far as the following discussions such as the origin of soul, characteristics of soul, Soul of other creatures in the upper and lower world, and also the finality of soul are concerned Moulana shares views with his father. 
A mere glance at the apparent similarities proves that Jalalu din Mohammad was under the influence of his father’s thoughts.
با نگاهی گذرا به هم‌گونی‌های محتوایی ـ صوری و بدون دقیق شدن در ریشه‌های مباحث، می‌توان تأکید کرد که جلال‌الدین محمد از اندیشه‌های پدر متأثر بوده است.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • mysticism
  • Ghazalliat
  • Maaref
  • Baha al- Din Valad
  • Jalal al-Din Mohammad
  • spirit
  • Allah
-         بهاءالدین ولد، محمدبن حسین خطیبی بلخی، 1382، معارف، به اهتمام بدیع الزمان فروزان‌فر، چاپ سوم، طهوری، تهران.##
-         سجادی، سیدجعفر، 1378، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، چاپ چهارم، طهوری، تهران.##
-     کاشانی، عبدالرزاق، 1376، اصطلاحات الصوفیه، ترجمه محمدعلی مودود لاری، به کوشش دکتر گل بابا سعیدی، چاپ اول، حوزه هنری، تهران.##
-         مایر، فریتس، 1382، بهاء ولد، ترجمه مهر آفاق بایبوردی، چاپ اول، سروش، تهران.##
-     مولانا، جلال الدین محمد، 2535، دیوان کبیر، 9 مجلد، با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروزان‌فر، چاپ دوم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران.##