بررسی و تبیین ارتباطات انسانی در شکل‌گیری تراژدی سیاوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهرن، ایران

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

چکیده

چکیده
ارتباطات گسترده در شاهنامه ایجاب می‌کند از وجوه گوناگون به آن نگاه کنیم. تراژدی با توجه به تعریف آن که مرگ انسان ایده‌آل و نیک و مثبت داستان است که از به‌روزی به تیره روزی می‌افتد، این سوال را در ذهن می‌آورد که ارتباطات انسانی چگونه پیش می‌رود که مرگ این انسان را موجب می‌شود. از آن‌جایی که در سرزمین آرمانی ایران ارتباطات بر مبنای خرد شکل می‌گیرد پس چگونه است که تراژدی‌ها بوقوع می‌پیوندند.
در این مقاله با توجه به نظریه‌های مختلف ارتباطی و مولفه‌های ارتباط انسانی تراژدی سیاوش بررسی می‌شود و به این سوال پاسخ می‌دهد که غیر از ارتباطات انسانی چه عواملی دیگر در شکل‌گیری تراژدی موثر است. در این مقاله پژوهش‌گر به این نتیجه دست می‌یابد که غیر از خرد عواملی دیگر نیز در شکل دهندگی ارتباطات انسانی موثر است. عواملی که ارتباط را می‌تواند به سمت تعاملی یا تقابلی پیش ببرد و پله پله قطعه‌های یک تراژدی را تکمیل کند. روش پژوهش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی و کمی است و جامعه آماری 1423بیت داستان سیاوش از شاهنامة جوینی در نظر گرفته شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human relationships expression and analysis in forming the tragedy of Siavash

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Farhangi 1
  • Mansureh Ghanbar Abadi 2
چکیده [English]

Abstract
Vast interrelationships in shahnameh require that it is looked at from different perspectives. According to the definition of tragedy which is the death of an ideal noble man in a story who falls from happiness to misery brings to mind this question that how human relationships proceed that eventuates the death of this man. Since in the ideal land of Iran relationships are based upon wisdom how do then these tragedies take place?
The aim of this article is to analyze the tragedy of Siavash with respect to different relationship theories and their criteria in order to find other influential factors forming the tragedy. The conclusion reached in this research shows apart from wisdom there are other factors which can lead a relationship towards cooperation or contention and step by step complete the different pieces of a tragedy.
The method of research is documentary. The analysis of the content is qualitative and quantitative and 1423 couplets were chosen from the story of Siavash in Jovayni’s Shahnameh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human relationships
  • opposition
  • Tragedy
  • equilibrium
  • deconstruction
  • Siavash
- اسلامی ندوشن، محمد علی. (1387). زندگی و مرگ پهلوانان، شرکت سهامی انتشار.
- بلومر، هربرت. (1388). کنش متقابل گرایی نمادی،  ترجمه حسین تنهایی، نشر بهمن برنا.
- تانکارد، جیمز، سورین، ورنر. (1386). نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
- رضایی راد، محمد. (1379). مبانی اندیشه سیاسی در خرد مزدایی، انتشارات طرح نو.
- فرای، نورتراپ. (1388). آناتومی تراژدی، ترجمه هلن اولیایی نیا، نشر فردا.
- فردوسی، ابوالقاسم. (1387). شاهنامه، چاپ مسکو، نشر ارس.
فرهنگی، علی اکبر. (1388). ارتباطات انسانی، موسسه رسا.
- کروجی کویاجی، جهانگیر. (1380). بنیادهای اسطوره و حماسه ایران،  ترجمه جلیل دوستخواه، نشرآگاه.