پدر و پسـر معشوق آنان کیست؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسندة نامی و استاد دانش‌گاه تهران

چکیده

مقالة حاضر تأملی است بر گفتار بهاءولد مندرج در کتاب مشهور او معارف بهاء ولد (که به همت استاد فروزان‌فر در سال 1333 به زیور طبع آراسته شد) و مقایسة ویژگی‌های معشوق در سخن بهاء ولد با آن‌چه مولانا بویژه در طول غزلیات خود از مراد ومحبوب خود ـ شمس تبریز ـ تصویر می‌کند.
نویسنده  از ره‌گذر این تطبیق و قیاس، شیرازة اشتراکی را در برگ‌های اندیشة پدر و پسر می‌جوید و نقطه افتراقی را نیز در نقطة عزیمت فکری آن دو آشکار می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Father and Son Who is their beloved?

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali EslamiNodushan
چکیده [English]

The present article deals with the sayings of Baha al-din Valad written in his famous journal, entitled Maaref which has been published in 13333 by the efforts of Professor Fourouzanfar.  It is an attempt to make a comparison between the characteristics of thebeloved in the words of BahaValad with what Moulana has drawn of his beloved and master Shams Tabrizi in his Ghazaliat.
Through this comparison and assessment, the writer seeks similarities in line of thought of the father and the son and also reveals point of departure in their thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BahaValad&Moulana
  • Beloved in the eyes of BahaValad
  • taste
  • MaarefBahaValad
  • Ghazaliat Shams