بررسی میزان تأثیر بسامد بر طول واژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانش‌گاه فردوسی مشهد.

2 کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی دانش‌گاه فردوسی مشهد.

چکیده

بسامد در زبان‌شناسی هم‌چون دیگر حوزه‌های علوم مختلف کاربردهایی فراوان دارد و برهمین اساس تعاریفی متنوع برای آن ارائه شده‌ است.  آن‌چه در این پژوهش از مفهوم بسامد برمی‌آید، تعداد دفعات ظهور یک عنصر زبانی در یک متن است و از همین روی مستلزم انجام کارهای آماری است.
در این مقاله نگارندگان بر آنند تا به بررسی «قانون زیف» یعنی رابطة میان بسامد و طول واژه در متون فارسی بپردازند. به همین جهت دو متن قدیمی و امروزی شامل 1500 واژه، ‌انتخاب شده‌ است و تأثیر بسامد بر طول واژگان قاموسی و نقشی مورد بررسی قرار گرفته‌ است که نتیجه بدست آمده، قانون زیف را در زبان فارسی نیز تأیید می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the impact of frequency on the length of word

نویسندگان [English]

  • Shahla Sharifi 1
  • Elham ziaee Ghochan Atigh 2
چکیده [English]

Frequency in linguistics like in other scientific fields has numerous applications and on this basis variety of definitions have been put forward.  In this article what is meant by frequency is the number of times that a linguistic element appears in a text hence it involves statistical works.  The purpose of this article is to study the Zyf’s law which is concerned with the relationship between the frequency and the length of the word and to apply this law to Farsi texts.  For this purpose two texts, modern and old consisting of 1500 words have been selected and the impact of frequency on the length of dictionary and naghshi words have been analyzed.  The outcome of this analysis supports the Zyf’l aw in the Persian language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frequency
  • Zyf’s law
-        بیهقی، ابوالفضل محمدبن حسین (1375) ، تاریخ بیهقی، ج 3، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران:  مهتاب.##
-        شاکری، رمضان‌علی (1381) ، اترک‌نامه تاریخ جامع قوچان، تهران:  امیرکبیر.##
-         Bybee, j. (2002) , Morphologhy:  A Study of the Relation between Meaning and From, Amesterdam:  John Bergamins.##
-         Haspelmath, Martin, (2002) , Understanding Morphology, Londen:  Arnold,##
-        ##.Malmkyaer, Kristen (2004) , The linguistic Encyclopedia, NewYork:  New York Publisher
-         Sigurd, Bength and the others (2007) , Word Length, Sentence length and frequency _ Zipf Reuisited.##