روایت در قصه‌های استاندل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانش‌کده ادبیات و زبان‌های خارجی دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

2 دانش‌جوی سال آخر دکتری ادبیات فرانسه دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

در روایت یک قصّه، این موضوع که نویسنده کیست؟ چه تفاوتی با روایت‌گر قصّه دارد؟ قصّه با چه ضمیری روایت می‌شود؟ دیدگاه نویسنده چیست؟ سبک نوشتار او چگونه است؟ و پرسش‌هایی دیگر از این قبیل، از اهمیّتی اساسی برای موفقیت فنی قصّه، درک آن و ارتباطی که بطور مداوم با روند معنایی حفظ می‌کند، برخوردار است. استاندل از نویسندگان بزرگ قرن نوزدهم میلادی در ادبیات فرانسه، صاحب رمان‌های موفق به خاطر شیوۀ روایت ویژۀ خود است. در این مقاله سعی شده تا جایی که امکان دارد به بحث و بررسی دیدگاه‌های مختلف روایت قصّه پرداخته و در یک مقایسۀ ساده آثار این نابغۀ قرن با آثار بالزاک، ابرمرد رمان فرانسوی، دلیل موفقیت و محبوبیت قصّه‌های استاندل بازگو شود و ارزش کار نویسنده نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ یعنی کسی که قصّه را امضا می‌کند و به عنوان روایت‌گر در اندرون قصّه آن را روایت می‌کند، مورد شناسایی قرار خواهد گرفت. تقریباً اکثر مطالب، به وسیلۀ علم نوین روایت شناسی (Narratologie) قابل توجیه و توضیح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narration in Stendhal’s tales

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nayyerivand 1
  • Shaqayeq Haji Seyyed Taqia 2
چکیده [English]

In narrating a tale, the following questions such as who the author is, whether he differs from the narrator, what the angle of vision is, the author’s viewpoint and other issues like these are of prime importance for the technical success of the story, its understanding and its perpetual connection to the overall meaning of the story.  Stendhal is one of the greatest writers of the 19th century in the French literature whose fame is for his specific manner of narration in writing successful novels.  The purpose of this article is to provide reasons for the popularity of his stories, to discuss and analyze different perspectives in narrating a story, to compare his works with those of Balzac, another genius in writing novels and finally to study and distinguish Stendhal as a writer of the story and as a narrator inside his narrative using the new science of narratology

کلیدواژه‌ها [English]

  • narration
  • Point of view
  • Description and Exposition
  • Field of Vision
-Bardéche, Maurice, Stendhal romancier, Paris, la Table ronde, 1947, réédition 1983.##
- Bline, George, Stendhal et les problémes du roman. Éditions Joseé Corti, 1954, (sur les rapports de l'esthétique Stendhal avec son oeuvre romanesque.)##
- Blum, Léon, Stendhal et le beylisme, Paris, 1914.##
- Champeymond-Decobert, Laurence, Stendhal Vanina Vanini, Hatier, Paris, 2005.##
- David, Maurice, Stendhal sa vie son oeuvre, Éditions de la Nouvelle Critique, Paris, 1931.##
- Genette, Gerard, Figures III, Paris, Seuil, 1972.##
- Meyer, Dc, Modern French Literature, LANG 3059, 2003-2009 University of Hong Kong.##
- Rod, Édouard, Stendhal, Paris, Hachette, 1892.##
- Roy, Claude, Stendhal par lui-même, Paris, Seuil, Écrivains de toujours, 1984.##
- Taine, Hippolyte, Les Philosohes du XIXème siècle, Gallimard, 1972.##