رمانتیسم از انگلیس تا ایران نگاهی به جلوه‌های مکتب رمانتیسم در شعر ویلیام بلیک و پروین اعتصامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌جوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد رودهن و عضو هیأت علمی دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد کرج، ایران.

چکیده

در این مقاله، کوشش نگارنده بر آن است که با مطرح‌ نمودن مباحثی همچون کلیاتی درباره مکتب رمانتیسم، ریشه اصطلاح رمانتیسم، ویژگی‌های رمانتیسم، شعر غنایی در مکتب رمانتیسم گامی دیگر در شناساندن این مکتب بردارد و سپس با طرح موضوع جلوه‌های رمانتیسم در سبک‌های ادبی ایران، به مقایسه تحلیلی شعر «دودکش پاک‌کن» ویلیام بلیک و « طفل یتیم » پروین اعتصامی ‌پردازد و بدین ترتیب تجلی رمانتیسم را در شعر این دو شاعر نشان ‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Romanticism from England to Iran: A glance at the manifestation of Romanticism in the poetry of William Blake and Parvin E’tesami

نویسنده [English]

  • Maryam Khadem
چکیده [English]

The purpose of this article is to explain the school of Romanticism, speak of its root, discuss its characteristics, and to discuss lyrical poetry in this school, hence to take another step towards making this school better known.  Then upon discussing the subject of manifestation of Romanticism in the Persian literary style, an analytical comparison was made between “  the chimney Sweeper” composed by William Blake and “ Orphan Child” composed by Parvin E’tesami to exemplify the influence of this trend in the poetry of these two poets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Romanticism
  • Orphan child
  • Chimney Sweeper
  • William Blake
  • Parvin E’tesami
.           « از رمانتیسم تا سوررآلیسم »، مهدی گلجان، رسالت، 1 دی ماه 1373.
2.         اصول فلسفه، دکارت، رنه، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات بین المللی الهدی، 1371.
3.         « بازتاب رمانتیسم در عرصه ادبیات منظوم ایران»، حامد رفعت جو، ادبیات و فلسفه، ش 91، اردیبهشت 1384.
4.         « بخش‌هایی از مقدمه ویلیام وردزورث بر ترانه‌های غنایی »، حسین پاینده، ارغنون، سال 1، ش 2، تابستان 1373.
5.         « بررسی مبانی فکری و هنری رمانتیسیسم »، اصغر فهیمی فر، کیهان، 18 آبان 1384.
6.          پیش درآمدی بر روی‌کردها و مکتب‌های ادبی، زرشناس، شهریار، سازمان انتشارات پژوهش‌گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.
7.         تاریخ ادبیات جهان، باکنر، تراویک، ترجمه عرب‌علی رضایی، نشر و پژوهش فرزان روز، 1373.
8.         « تخیل رمانتیک »، موریس باوره، ترجمه فرحید شیرازیان، ارغنون، سال 1، ش 2، تابستان 1373.
9.         دیوان قصاید، مثنویات، تمثیلات و مقطعات پروین اعتصامی، درودیان، ولی الله، نشر نی، 1375.
10.       رمانتیسم، فورست، لیلیان، ترجمه مسعود جعفری جزی، نشر مرکز، 1375.
11.       رمانتیسم (قدم اول)، هیث، دانکن؛ بورهام، جودی، ترجمه کامران سپهران، انتشارات شیرازه، 1383.
12.       Romanticism, Burt Halsted, John, New Youk: walker, 1969.
13.       « رمانتیک‌ها و دام خیال»، محسن سلیمان، ایران، 30 مهر 1374.
14.       « ریشه‌های تاریخی و اجتماعی رمانتیسم »، حسین پاینده، مجله ارغنون، سال 1، ش 2، تابستان 1373.
15.       «سپهری و کیمنز» بهرام مقدادی، مجله شعر، سال 2، ش 16، 1373.
16.        سیر رمانتیسم در اروپا، جعفری جزی، مسعود، نشر مرکز، 1378.
17.       سیر رمانتیسم در ایران( از مشروطه تا نیما)، جعفری جزی، مسعود، نشر مرکز، 1386.
18.       «‌فمینیسم و رمانتیسم»، مرتضی مردی‌ها، پژوهش زنان، ش 2، تابستان 1384.
19.       القدیم و الجدید فی الشعر العربی الحدیث، ابوالشباب، واصف، بیروت، دارالنهضه العربیه، 1988.
20.       مجموعه مقالات نکوداشت پروین اعتصامی، اکبری، منوچهر، خانه کتاب، 1386.
21.       «‌مضمون زمان از منظر شعرای رمانتیک فرانسوی قرن 19 میلادی»، فریده علوی، پژوهش‌های زبان‌های خارجی، ش 28، زمستان 1384.
22.       «‌مفهوم رمانتیس‌«، مسعود جعفری جزی، ادبیات و فلسفه، ش 17، اسفند 1377.
23.       مکتب‌های ادبی، سید حسینی، رضا، مؤسسه انتشارات نگاه، 1385.
24.       هدایت و سپهری، مقدادی، بهرام، انتشارات هاشمی، 1378.