بررسی آسیب‌شناسی مقالات عرصۀ فردوسی و شاهنامه در سال‌های 1380تا1385

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (نویسندۀ مسؤول)

3 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

شاهنامه‌پژوهی در دهۀ هشتاد نسبت به سال‌های پیشین، شتاب بیشتری داشته و مقاله‌های فراوانی با رویکردهای نوین در مجلّات این دوره به چاپ رسیده است. اما با توجّه به روند چشم‌گیر ‌مقالات در عرصۀ فردوسی و شاهنامه طی سال‌های1380تا 1385 منتشر شده‌اند، شناخت کاستی‌های ساختاری و محتوایی در برخی مقالات مرتبط با شاهنامه‌پژوهی، بسیار پراهمّیّت است و نقد و آسیب‌شناسی چنین آثاری، ضروری می‌نماید.
آفت‌هایی در مقالات حوزۀ فردوسی و شاهنامه بین سال‌های1380تا1385به‌چشم می‌خورد که پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، پاره‌ای از آنها را با شیوه گردآوری کتابخانه‌ای، نقد و ارزیابی می‌کند، آفت‌های چون؛ ناهماهنگی عنوان مقاله با محتوا، ارجاع به چاپ‌های نامعتبر شاهنامه و بی‌توجّهی به منابع اصلی و پیشینۀ پژوهش، سطحی بودن و گرایش به توصیف، تکرار مطالب، علمی و روشمند نبودن مقاله‌های انتقادی، کاربرد زبان نامناسب، تحمیل معنا به متن و عیوب ساختاری مقالات در پژوهش پیش‌رو بررسی شده‌است. چنانچه اصلاحاتی از کاستی‌ها و بی‌دقّتی‌ها (ساختاری و محتوایی) برای دور ماندن مقالاتِ حوزۀ شاهنامه در زمینۀ انتشار اجرا گردد، نشانه خوبی برای رشد کیفی مقاله‌های آتی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological Study of articles on Ferdowsi and Shahnameh from 1380 to 1385.

نویسندگان [English]

 • Zahra Saadatifar 1
 • Aboalghasem Ghavam 2
 • mohammadjafar yahaghi 3
1 PhD Student, Persian Literature, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Persian Literature, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
3 Professor, Persian Literature, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
Researches conducted on Shahnameh in the 1380s in comparison with the earlier years had proliferated and numerous articles employing novel approaches had been published in the journals of this period.  Recognizing the shortcomings of certain articles in terms of structure and content are quite important in view of the abundance of materials found in the domain of Shahnameh studies from 1380 to 1385, hence the criticism and pathology of such works is an essential task.  The purpose of this article is to criticize and evaluate a number of such articles using the pathological approach.  The research method is descriptive analytic one and the data collection method is library based. Defects such as incompatibility of title with the content, reference to inauthentic Shahnameh editions, inattention to main sources and prior researches, shallow interpretation and concentration on description, repetition of themes, unsystematic and unscientific manner of writing critical essays, employing inappropriate language, imposing meaning to the text, and structural flaws are examined in this study. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ferdowsi
 • Shahnameh
 • Pathological study of article
 • structure
 • آخته، قاسم. (1384). «زندگی و اندیشۀ فردوسی»، آناهید، ش9، (صص10-13).
 • آل داوود، سیّدعلی. (1381). «شاهنامۀ فردوسی به تصحیح ملک‌الشعرای بهار»، نامۀ فرهنگستان، ش3، (صص163-165).
 • آل یاسین، سیدتقی. (1384). «تجلّی کلام علوی در شاهنامه و مثنوی»، معرفت، ش88، (صص110-118).
 • آیدنلو، سجّاد. (1383). «نکته‌هایی در بارۀ تلمیحاتِ شاهنامه‌ای خاقانی»، پژوهش‌های ادبی، ش4، (صص7-36).
 • آیدنلو، سجّاد. (1384). «خلاف آمد عادت در شاهنامه‌پژوهی»، نامۀ پارسی، ش 4، (صص103-124).
 • امامی، حسن. (1382). «تجلّی میتراییسم در شاهنامه». مجلّۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند، ش3، (صص5-20).
 • امامی، حسن. (1382). «یک بار دیگر سیاوش»، ادبیّات داستانی، ش66 و 67، (صص72- 76).
 • امینی، علی‌اکبر. (1384). «پیوند ادب و سیاست رستم و اسفندیار، کامل‌ترین روایت از سرپیچی موجّه»، مجلّۀ سیاسی اقتصادی، ش222-221، (صص130-141).
 • براتی نایینی، رضا. (1385).«اسکندر جهانگشا رویاروی مرگ، مجلّۀ ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد مشهد، ش11و12، (صص212-237).
 • پاک‌نیا، محبوبه. (1385). «خوانشی از زن در شاهنامه»، مطالعات زنان، ش2، (صص111-141).
 • پورجعفر، محمّدرضا و مهندس‌پور، فرهاد. (1384). «همانندی‌های دو قهرمانِ اسطوره‌ای در ادبیّات حماسی ایران و ادبیّات نمایشی ایرلند، رستم و کوهولین»، پژوهش‌های ادبی، ش7، (صص109-120).
 • جعفری، اسدالله. (1381). «فاصلۀ زیباشناختی در داستان سیاوش»، ادبیات داستانی، ش66و67، (صص 72-76).
 • جوینی، عزیزاللّه. (1381). «شاهنامۀ فلورانس، بحث انگیز‌ترین دست نوشته»، نامۀ بهارستان، ش5، (صص 206-210).
 • حاکمی والا، اسماعیل و رییسی بهان، مصطفی. (1384). «نگاهی به جلوه‌های دراماتیک در شاهنامۀ فردوسی و خمسۀ نظامی»، مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش176، (صص1-22).
 • حجازی، بهجت‌السّادات. (1381). «دین و اسطوره در اندیشۀ فردوسی»، پژوهش‌نامۀ علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ش33، (صص253-272).
 • حسینی، مریم. (1385). «آرمان‌شهر زنان و مقایسۀ تطبیقی داستان شهر زنان در اسکندر‌نامۀ شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامۀ نظامی با اسطوره‌های کهن یونانی و داستان‌های اوتوپیایی»، زن در توسعه و سیاست، ش15، (صص117-132).
 • خسروزاده، بهروز. (1383). «پلنگینه‌پوش». رشد آموزش زبان و ادب فارسی، ش70، (صص14-17).
 • چرخ‌چی، عباس. (1383). «جایگاه انسان در شاهنامه»، چیستا، ش210، (صص730-738).
 • خطیبی، ابوالفضل. (1382). «بیت های زن ستیزانه در شاهنامه»، نشر دانش، ش2، (صص19- 26).
 • داوری، پریسا. (1381). «نگاهی دوباره به جایگاه زن در ادبیّات با تأمّلی بر روایت نظامی و فردوسی از داستان خسرو شیرین»، مجلۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی اصفهان، ش41، (صص277-308).
 • دبیرسیاقی، محمّد. (1383). «نقد و ردّ افسانه‌ها در بارۀ فردوسی و شاهنامه»، نامۀ انجمن، ش13، (صص54تا 70).
 • دبیرسیاقی، محمّد. (1381). «اشعار فردوسی در خردنامه و مواضع آنها در شاهنامه»، نامۀ انجمن، ش5، (صص4-18).
 • دشتی، مهدی. (1382).«بازخوانی یک تصحیح»، شناخت، ش37، (صص29-42).
 • دماوندی، مجتبی. (1382). «چارۀ آسمان، بررسی اخترشماری در شاهنامه فردوسی»، مجّله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، ش50، (صص9-44).
 • ذوالفقاری، حسن. (1385). «یک داستان و چهار روایت مقایسۀ داستان بهرام گور در شکارگاه در چهار منظومه»، پژوهش های ادبی، ش14، (صص31-52).
 • راشدی، سیّد حسام الدّین. (1385). «فردوسی و شاهنامه در سند»، چشم اندازِ ارتباطاتِ فرهنگی، ش27، (صص63-68).
 • راشدی، سیّد حسام الدّین. (1382). «چند نکته دربارۀ فردوسی و شاهنامه»، پژوهشنامۀ ادبِ غنایی، ش1، (صص81-96).
 • رحم‌دل، غلامرضا. (1385).« نگاهی به نقد ادبی»، نامۀ علوم انسانی، ش14، (صص85-122).
 • رحیمی، سیّدمهدی. (1382). «چو یا دو»، مجلّۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند، ش3، (صص97-108).
 • سبحانی، توفیق. (1383). «ترجمه‌ای از شاهنامه»، نامۀ انجمن، ش13، (صص112-120).
 • سرمد، غلامعلی. (1381).«نگاهی به اندیشه‌های مدیریتی فردوسی»، مجلّۀ دانشگاه علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ش20، (صص93-109).
 • سیف، عبدالرّضا. (1382). «بازتاب شاهنامۀ فردوسی در غزلیّات شمس»، مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش168و 169، (صص61-80).
 • سینایی، سمیرا. (1381). «من از فردوسی پیرترم»، صحنۀ خرداد، ش9، (صص16-21).
 • شاهرودی، فروغ. (1383). «خرد در گفتار فردوسی»، فردوسی، ش18، (صص37-39).
 • شفق، اسماعیل. (1385). «نوا، یک رسم کهن در شاهنامه»، مجلّه دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش180، (صص167-173).
 • شعبانی، اکبر. (1385). «فردوسی خارج از دایرۀ اوهام»، مجلّۀ ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد مشهد، ش11و12، (صص64-79).
 • شمیسا، سیروس. (1383). نقد ادبی، تهران: فردوس.
 • شهبازی، شاپور؛ بقایی، مرجان. (1385). «هدف فردوسی»، حافظ، ش27، (صص34-36).
 • شهرام، مصطفی. (1385). «فردوسی در حدیث دیگران»، حافظ، ش27، (صص38-39).
 • صدّیقیٌ علی‌رضا. (1381). «نگاهی به بحث زندگی و مرگ در شاهنامه، مرگ در سایه‌سار شاهنامه»، رشد آموزش زبان و ادب فارسی، ش63، (صص12-16).
 • صمد، ولی. (1382). «یک صفحۀ پراضطراب از تاریخ فردوسی شناسی»، نامۀ پارسی، ش4، (صص201-207).
 • طاووسی، محمود؛ طبسی، محسن. (1385). نگاهی به داستان ضحّاکِ ماردوش در شاهنامۀ فردوسی»، مطالعات ایرانی، ش10، (صص161-174).
 • علی‌زاده، ناصر. (1385). «بازشناسی مضمون حماسی – اساطیری رویارویی پدر و پسر در روایتی از تذکرة الاولیا»، پژوهش‌های ادبی، ش12و13، (صص191-208).
 • فتوحی، محمود، (1388). آیین نگارش مقالۀ علمی پژوهشی، تهران: سخن.
 • فخرالاسلام، بتول. (1383). «همانندی‌های سیاسی شاهنامۀ فردوسی و بوستان سعدی»، مجلۀ ادبیّات دانشگاه آزاد مشهد، ش3و4، (صص69-85).
 • فردوسی، ابوالقاسم. (1389). شاهنامه، به کوشش جلال خالقی مطلق، تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، (دوره8جلدی).
 • فرقدانی، کبرا. (1382). «تقابل دو دیدگاه در یک داستان - بهرام گور در شاهنامۀ فردوسی و هفت پیکر نظامی»، فردوسی، ش10و11، (صص46-51).
 • کرمی، محمّد. (1383). «سخن ماه، هشدار ملّی»، فردوسی، ش24و25، (صص36-42).
 • ........ ، محمّدحسین. (1385). «نگاهی تازه به معنی چند بیت از شاهنامۀ فردوسی، داستان رستم و اسفندیار»، پژوهش‌های ادبی، ش14، (صص119-142).
 • گودرزی منفرد، شهروز. (1384). «تجلّی مادر سالاری در شاهنامه»، حافظ، ش21، (صص63-66)
 • محمّدی، هاشم. (1383). «هنر در شاهنامه، سیمای اغریرث در شاهنامه»، فردوسی، ش24 و 25، (صص47-53).
 • محمّدی، هاشم. (1384). «کُکِ کوهزاد»، کتاب ماه، ش91، (صص38-43).
 • محمّدی، هاشم. (1382). «تأمّلاتی در والایی سخن»، فردوسی، ش14، (صص36-37).
 • مدرّسی، فاطمه. (1382). «خُوَرنَۀ مزدایی و بازتاب آن در آثار سهروردی و فردوسی»، مجلۀ دانشکدۀ ادبیّات علوم انسانی اصفهان، ش34، (صص19-36).
 • مدرّسی، فاطمه. (1384).«اسطورۀ کیومرث گل شاه»، مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ش44، (صص152-164).
 • معصومی دهقی، احمدرضا. (1384). «زناشویی در شاهنامه»، آموزش زبان و ادب فارسی، ش18، (صص16-23).
 • منصف، مصطفی. (1385). «دریافت‌هایی از نامور نامۀ باستان»، آموزش زبان و ادب فارسی، ش77، (صص58-61).
 • منتصب مجابی، حسن. (1382). «فردوسی و اتّهام زردشتی گری»، پژوهش‌های ادبی، ش1، (صص129-143).
 • مهرابی، سیدمحسن. (1381). «نوروز در خردِ ایرانیان»، فردوسی، ش3، (صص12-14).
 • مهندسی‌پور، فرهاد و کاووسی، محمود. (1384). «بُندهِشن در شاهنامه»، مطالعات ایرانی، ش8، (صص199-214).
 • نحوی، اکبر. (1384). «نگاهی به روش‌های ارجاع به منابع در شاهنامه»، نامۀ فرهنگستان، ش28، (صص32-6) .
 • نصرتی، مسعود. (1383). «باغ در شاهنامۀ فردوسی»، موزه‌ها، ش41، (صص11-14).
 • نگهبان، محمّدرضا. (1385). «واکاوی اسطورۀ ضحّاک»، مجلّۀ ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد مشهد، ش9، (صص142-150).
 • ولک، رنه و اوستین وارن. (1373). نظریّۀ ادبیّات، ترجمۀ ضیاء موحّد و پرویز مهاجر، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 • هاشمی، منیرالسّادات. (1384). «ارزش‌های رمزی و نمادین البرز کوه در جغرافیای اساطیری شاهنامه»، مجلّۀ ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد مشهد،ش7و8، (صص193-202).

Refrences

 • Akhteh, Qasim. (1384). "Ferdowsi's life and thoughts", Anahid, No.9. 10-13.
 • Al-Dawood, Seyyed Ali. (1381). "The Shahnameh of Ferdowsi corrected by Malek al-Shoara Bahar", Nameh-ye-Farhangistan, No.3. 163-165.
 • Al-Yasin, Sayyid Taqi. (1384). "Manifestation of Alavi's word in Shahnameh and Masnavi", Maarefat, No.88. 110-118.
 • Aidanlu, Sajjad. (1383). "Notes about Khaqani's allusions to Shahnameh", Literary Researches, No.4. 7-36.
 • Aidanlu, Sajjad. (1384). "Contrary to Habit in Shahnameh Studies", Nameh-ye-parsi, N.4. 103-124.
 • Emami, Hasan. (1382). "Manifestation of Mithraism in Shahnameh". Journal of Literature and Humanities of Birjand University, No.3. 20-5.
 • Emami, Hasan. (1382). "One more time Siavash", fiction literature, No.66 and 67. 72-76.
 • Amini, Ali Akbar. (1384). "The link between Rostam and Esfandiar's politeness and politics, the most complete account of justified defiance", Political-Economic Magazine, No.222 and 221. 130-141.
 • Brati Nayini, Reza. (1385). "Iskander Jahangosha Facing Death", Magazine of Persian Literature of Azad University of Mashhad, No.11 and 12. 212-237.
 • Paknia, Mahboubeh. (1385). "Reading about woman in the Shahnameh", Women Studies, No.2. 111-141.
 • Pourjafar, Mohammadreza and Mohandespour, Farhad. (1384). "Similarities of two mythical heroes in Persian epic literature and Irish dramatic literature, Rostam and Kohulin", Literary Researches, No.7. 109-120.
 • Jafari, Asadullah. (1381). "Aesthetic distance in the story of Siavash", fiction literature, No.66 and 67. 72-76.
 • Joveyni, Azizullah. (1381). "The Shahnameh of Florence, the most controversial manuscript", Nameh-ye-Baharestan, No.5. 206-210.
 • Hakimi Vala, Ismail and Raisi Behan, Mustafa. (1384). "Looking at the dramatic effects in Shahnameh of Ferdowsi and Khamsa of Nizami", Journal of Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, No.176. 22-1.
 • Hijazi, Behjat al-Sadat. (1381). "Religion and mythology in Ferdowsi's thought", Journal of Humanities, Shahid Beheshti University of Tehran, No. 33. 272-253.
 • Hosseini, Maryam. (1385). "Utopia of women and a comparative comparison of the story of the city of women in Iskandarnameh of shahnameh of Ferdowsi and Iskandarnameh of Nizami with ancient Greek myths and utopian stories", Women in Development and Politics, No.15. 117-132.
 • Khosrowzadeh, Behrouz. (1383). "The Knight in the Panther's Skin". Development of Persian language and literature education, No.70. 14-17.
 • Charkhchi, Abbas. (1383). "Man's place in the Shahnameh", Chista, No.210. 730-738.
 • Khatibi, Abolfazl. (1382). "Anti-feminist verses in the Shahnameh", Danesh Publication, No.2. 26-19.
 • Davari, Parisa. (1381). "A second look at the position of woman in literature with a reflection on Nizami and Ferdowsi's narration of Khosrow Shirin's story", Magazine of Isfahan School of Literature and Human Sciences, No.41. 277-308.
 • Dabirsiaghi, Mohammad. (1383). "Criticism and refutation of legends about Ferdowsi and Shahnameh", Nameh-ye-Anjoman, No.13. 54-70.
 • Dabirsiaghi, Mohammad. (1381). "Ferdowsi's poems in Kheradnameh and their positions in Shahnameh", Nameh-ye-Anjoman, No.5. 18-4.
 • Dashti, Mehdi. (1382). "Rereading a correction", Shenakht, No.37. 29-42.
 • Damavandi, Mojtabi. (1382). "The heaven’s solution, Analysis of Astrology in Shahnameh of Ferdowsi", Magazine of Faculty of Humanities of Semnan University, No.50. 44-9.
 • Zulfaqari, Hasan. (1385). "One story and four narratives comparing the story of Bahram Gur in Shekargah in four systems", Literary Researches, No.14. 31-52.
 • Rashidi, Seyyed Hesam al-Din. (1385). "Ferdowsi and Shahnameh in Sindh", Perspectives of Cultural Communication, No.27. 63-68.
 • Rahmdel, Qolamreza. (1385). "A Look at Literary Criticism", Journal of Human Sciences, No.14. 122-85.
 • Rahimi, Seyyed Mehdi. (1382). "Cho Ya Do", Journal of Literature and Humanities of Birjand University, No.3. 108-97.
 • Sobhani, Towfiq. (1383). "A translation of Shahnameh", Nameh-ye-Anjoman, No.13. 112-120.
 • Sarmad, Qolam Ali. (1381). "A Look at Ferdowsi's Management Thoughts", Journal of Human Sciences of Sistan and Baluchistan University, No.20. 109-93.
 • Saif, Abdul Reza. (1382). "Reflection of Shahnameh of Ferdowsi in Divan-e-Shams", Tehran University School of Literature and Humanities Magazine, No.168 and 169.61-80.
 • Sinayi, Samira. (1381). "I am older than Ferdowsi", Scene of Khordad, No.9. 16-21.
 • Shahroudi, Forouq. (1383). "Wisdom in Ferdowsi's speech", Ferdowsi, No.18. 37-39.
 • Shafaq, Ismail. (1385). "Nova, an ancient custom in the Shahnameh", Magazine of Faculty of Literature and Humanities of Tehran University, No.180. 167-173.
 • Shaabani, Akbar. (1385). "Ferdowsi outside the circle of illusions", Magazine of Persian Literature of Azad University of Mashhad, No.11 and 12. 64-79.
 • Shamisa, Sirus. (1383). "Literary criticism", Tehran: Ferdows.
 • Shahbazi, Shapur; Baqayi, Marjan. (1385). "Ferdowsi's purpose", Hafiz, No.27. 34-36.
 • Shahram, Mustafa. (1385). "Ferdowsi in the words of others", Hafiz, No.27. 38-39.
 • Seddiqi Alireza (1381). "Looking at the discussion of life and death in the Shahnameh, death in the shadow of the Shahnameh", Development of persian language and literature education, No.63. 12-16.
 • Samad, Vali (1382). "A disturbing page from the history of Ferdowsi studies", Nameh-ye-Parsi, No.4. 201-207.
 • Tavousi, Mahmoud; Tabasi, Mohsen. (1385). "A look at the story of Zahhak Mardosh in Shahnameh of Ferdowsi ", Iranian Studies, No.10. 161-174.
 • Alizadeh, Naser. (1385). "Recognition of the epic-mythological theme of father and son confrontation in a narration from Tazkirat Al-Awaliya", Literary Researches, No.12-13. 191-208.
 • Fotuhi, Mahmoud, (1388). "Rules for writing a scientific-research article", Tehran: Sokhan.
 • Fakhr al-Islam, Batul. (1383). "Political similarities between Shahnameh of Ferdowsi and Bostan of Saadi", Mashhad Azad University Literature Magazine, No.3-4. 69-85.
 • Ferdowsi, Abulqasem. (1389). Shahnameh, by the efforts of Jalal Khaleghi Motlaq, Tehran: Center for the Great Islamic Encyclopedia, (8 volumes).
 • Farghdani, Cobra. (1382). "Confrontation of two views in one story - Bahram Gur in Shahnameh of Ferdowsi and Haft-Peykar of Nizami", Ferdowsi, No.10 and 11. 46-51.
 • Karami, Mohammad. (1383). "The moon's word, National Warning", Ferdowsi, No.24 and 25. 36-42.
 • Karami, Mohammad Hossein. (1385). "A new look at the meaning of some verses of Shahnameh, of Ferdowsi Rostam and Esfandiar's stories", Literary Researches, No.14. 119-142.
 • Goudarzi Monfared, Shahrouz. (1384). "The Manifestation of Matriarchy in the Shahnameh", Hafiz, No.21. 63-66.
 • Mohammadi, Hashem. (1383). "Art in the Shahnameh, the image of Aqirirth in the Shahnameh", Ferdowsi, No.24 and 25. 47-53.
 • Mohammadi, Hashem. (1384). "Kok-e Kohzad", Kitab-e-Mah, No.91. 38-43.
 • Mohammadi, Hashem. (1382). "Reflections on high speech", Ferdowsi, No.14. 36-37.
 • Modarresi, Fatemeh. (1382). "Khornayieh of Mazda and its reflection in the works of Suhrevardi and Ferdowsi", Magazine of Isfahan Humanities Literature School, No.34. 36-19.
 • Modarresi, Fatemeh. (1384). "The myth of Gul Shah's kiomars", Journal of Social and Human Sciences of Shiraz University, No.44. 152-164.
 • Masoumi Dehaghi, Ahmad Reza. (1384). "Marriage in the Shahnameh", Persian language and literature education, No.18. 16-23.
 • Monsef, Mustafa. (1385). "Receipts from the ancient Namvar Nameh", Teaching Persian Language and Literature, No.77. 58-61.
 • Montaseb Mojabi, Hasan. (1382). "Ferdowsi and the accusation of Zoroastrianism", Literary Researches, No.1. 129-143.
 • Mehrabi, Seyyed Mohsen. (1381). "Nowruz in the wisdom of Iranians", Ferdowsi, No.3. 12-14.
 • Mohandesipour, Farhad and Kavosi, Mahmoud. (1384). "Bondheshn in the Shahnameh", Iranian Studies, No.8. 199-214.
 • Nahvi, Akbar. (1384). "A look at the methods of referencing sources in the Shahnameh", Nameh-ye-Farhangistan, No.28. 6-32.
 • Nosrati, Masoud. (1383). "Garden in Shahnameh of Ferdowsi", Museums, No.41. 11-14.
 • Negahban, Mohammad Reza. (1385). "Analysis of the myth of Dahhak", Magazine of Persian Literature of Azad University of Mashhad, No.9. 142-150.
 • Wellek, René and Warren, Austin. (1373). "The theory of literature", trans. Zia Movahed and Parviz Mohajer, Tehran: Elmi farhangi.
 • Hashemi, Monir al-Sadat. (1384). "The Mystic and Symbolic Values ​​of Alborz Kuh in the Mythical Geography of the Shahnameh", Journal of Persian Literature of Azad University of Mashhad, No.7 and 8. 193-202.