حماسۀ ایرانی و کتابِ غولانِ مانوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده

در این جستار به بررسیِ پیوند میانِ سنّتِ حماسیِ کهنِ ایرانی و کتابِ غولانِ مانی پرداخته‌ام: روایتِ حماسی‌اسطوره‌‌ای و داستان‌هایِ پُرآوازۀ گذشته دربارۀ سرچشمۀ جهان و انسان، تا اندازه‌ای در اسطورۀ مانی و مبلّغانِ مانوی گنجانده شده و با سنّت‌هایِ اسطوره‌ای و در پیوند با کتابِ مقدّس دربارۀ غولان و طوفان برآمیخته است. مانیْ اسطوره‌هایِ ایرانی را دگرگون کرده است تا با روایتِ خویش از پیدایشِ گیتی هم‌آهنگی یابد. همۀ قطعه‌هایِ ادبیِ بازمانده از مانی که دربردارندۀ اشاره‌هایی به سنّتِ حماسیِ ایران است، برایِ آسانیِ کار در این‌جا گرد آمده است.


در این جستار به بررسیِ پیوند میانِ سنّتِ حماسیِ کهنِ ایرانی و کتابِ غولانِ مانی پرداخته‌ام: روایتِ حماسی‌اسطوره‌‌ای و داستان‌هایِ پُرآوازۀ گذشته دربارۀ سرچشمۀ جهان و انسان، تا اندازه‌ای در اسطورۀ مانی و مبلّغانِ مانوی گنجانده شده و با سنّت‌هایِ اسطوره‌ای و در پیوند با کتابِ مقدّس دربارۀ غولان و طوفان برآمیخته است. مانیْ اسطوره‌هایِ ایرانی را دگرگون کرده است تا با روایتِ خویش از پیدایشِ گیتی هم‌آهنگی یابد. همۀ قطعه‌هایِ ادبیِ بازمانده از مانی که دربردارندۀ اشاره‌هایی به سنّتِ حماسیِ ایران است، برایِ آسانیِ کار در این‌جا گرد آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Epic and the Manichean BOOK OF GIANT

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Ardestani Rostami
چکیده [English]

In this paper I shall discuss the relationship between the Old Iranian epic tradition and the Manichean Book of Giants: The epic narrative of the Iranian mythological and legendary past was partly incorporated by Mani and the Manichean missionaries into his story of the origins of the world and mankind and merged with the Biblical and apocryphal traditions about the giants and the Flood. The Iranian stories were changed by Mani to fit into his own story of the creation and the world. All Manichean fragments containing references to the Iranian epic tradition have been gathered here for easy reference.
In this paper I shall discuss the relationship between the Old Iranian epic tradition and the Manichean Book of Giants: The epic narrative of the Iranian mythological and legendary past was partly incorporated by Mani and the Manichean missionaries into his story of the origins of the world and mankind and merged with the Biblical and apocryphal traditions about the giants and the Flood. The Iranian stories were changed by Mani to fit into his own story of the creation and the world. All Manichean fragments containing references to the Iranian epic tradition have been gathered here for easy reference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • مانی
  • مانویت
  • به کارگیری شخصیت های اوستایی در متنهای مانوی