معرفی و بررسی منظومه حماسه‌ای تاریخی نویافته تاریخ شاه عباس یکم ( با تاکید بر تاریخ محلی مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه پیام نور، مرکز تحصیلات تکمیلی، تهران

2 استاد دانشگاه پیام نور، سازمان مرکزی، تهران

چکیده

نسخه های خطی، در مجموعۀ میراث مکتوب ایران، از جایگاه ویژه ای برخوردارند. بخش اعظم تحول اندیشه ای پیشینیان ما از طریق این نسخه ها به دست ما رسیده است. اهمیت شناسایی، احیا و انتشار نسخ خطی به عنوان منابع مهم تاریخی، ادبی، فرهنگی و نیاز به منابع جدید تحقیقاتی برکسی پوشیده نیست . هدف از نگارش این مقاله، معرفی نسخه نویافته و منبع جدید که نام اصلی آن دانسته نیست و ما آن را با نام " منظومه حماسی تاریخی تاریخ شاه عباس یکم/ منظومة فتوحات شاه اسماعیل می شناسیم. این اثر، که به بیان وقایع تاریخی‌سیاسی ایران، به ویژه مازندران و حکومت محلی مرعشیان و دیگر حاکمان محلی خودمختار شمال ایران در عصر صفویه، می‌پردازد، برای تاریخ‌نگاری مازندران بسیار اهمیت دارد؛ شاعر گمنام این منظومه، تمام وقایع مهم تاریخ ایران، تا عصر خویش را به نظمی نوین درآورد. در این منظومه نوآوری‌هایی دیده می‌شود که در تاریخ‌نویسی «مازندران» پیشینه نداشت. مقاله حاضر به شناسایی و واکاوی نسخه، با تاکید بر تاریخ محلی دارالمرز می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Introduction and Survey of the New Historical Hamas Poem in the History of Shah Abbas I ( Focusing on The Local History of Mazandaran)

نویسندگان [English]

  • Shahram Gholipour Gudarzi 1
  • Mohammad-Reza Nasiri 2
1 PhD student in History of the Islamic Iran at the University of Payam-e Noor, Graduate Center, Tehran
2 Full Professor at the University of Payam-e Noor, Central Building, Tehran
چکیده [English]

A great deal of the transformation of our predecessors' thinking has come about through these manuscripts.It is important for everyone to identify, revive and publish the manuscripts as historical, literary, cultural resources and the necessity of new research resources. This article tries to introduce a new manuscript and source called the historical Hamas poem of the history of Shah Abbas I ( The poem of Shah Ismaeel Conquests).This work deals with political events, especially Mazandaran, and the local government of Marashiyan and other Governors in the north of Iran during the Safavid era. It is very important for the historiography of Mazandaran.The anonymous poet said his/her poem about all the major events of Iranian history up to his/her period of life.There are some innovations in the poetry that has no background in the history of the Dar Al-Marz (Northern provinces of Iran).This article focuses on the identification and exploration of manuscript, with an emphasis on the local history of Mazandaran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manuscripts
  • the history of Shah Abbas I
  • local history Hamas poetries
  • Mazandaran
  • Safavid