تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقالان و شاهنامه ی کردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری

چکیده

داستان «رستم و سهراب» فردوسی یکی از مشهورترین داستان‌های حماسی جهان است. این داستان با همه‌ی زیبائی و ارزش هنری و ادبی، از کاستی‌های هنری و داستانی برکنار نمانده‌است. این کاستی-ها خواه از منابع فردوسی، خود فردوسی یا نساخان شاهنامه بوده باشد، تفاوتی ندارد. در این مقاله مشخصاً به نحوه‌ی پرسش سهراب از مادرش تهمینه، در باره‌ی اصل و نسب خود، پرداخته شده‌است. سهراب بدون مقدمه‌ و در نهایت خشم نام پدرش را از مادر، می‌پرسد و با بی‌شرمی او را به قتل تهدید می‌کند. در نسخ مختلف شاهنامه جواب قانع کننده‌ای برای این پرسش نیامده‌است. اما در روایت نقالان و شاهنامه‌ی کُردی به بایستگی، دلیل اصلی این سوال مطرح شده‌است. زور و توانایی فوق-العاده‌ی سهراب در بین هم‌سالان، باعث می‌شود که هم‌بستری یک‌شبه و غیر مرسوم رستم و تهمینه را بهانه کرده و او را مولودی نامشروع بخوانند، سهراب از این انتساب به خشم آمده و با عصبانیت و تهدید، راز تولد خود را از مادر جویا می‌شود.
کلمات کلیدی: رستم، سهراب، فردوسی، روایت نقالان، شاهنامه‌ی کردی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis a vers of Rostam and Sohrab based on the Minstrel’s narraton and Kurdish Shahnama

چکیده [English]

Abstract:
The story of “Rostam and Sohrab” of ferdowsi is one of the most famous epic story of the world. This story with is all beautifulness and its art and literary worth, didn’t far from som deficiencies. This deficiencies are from ferdowsi’s sorces, from himself or from prescriptors of shahnama. In this Article spacially it has noticed to the from and quality of Sohrab’s question from this mother, “Tahmine” about his origin and descent. Sohrab askd his father’s name, immediately and with extreme anger and audaciously, threasts that will kill her. In different copies of Shahnama there isn’t acceptable reply for this question, but in minstrel’s narrations and kordish sahnama it has been mensiond its proof, in the best manner. Sohrab’s ingenerally power between his colleges caus that they named him as illegal becas of this allegation that Rostam and Tahmina has jus one of concubina ge. Sohrab, boils from this attribution and seeks his own production secret from his mother.
Keywords: Rostam, Sohrab, Ferdowsi, Minstrel’s narraton, Kordis Shahnama.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: "Rostam"
  • "Sohrab"
  • " Ferdowsi"
  • "Minstrel’s narraton"
  • "Kordis Shahnama"