بازکاوی بن‌مایه‌ها و ساختار داستان‌های «نبرد رستم با اکوان‌دیو» و «نبرد گرشاسپ با گَنْدَرْوَ»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه بیرجند.

چکیده

گرشاسپ بزرگ‌ترین پهلوان اسطوره‌ای ایران است و رستم نیز جهان‌پهلوان شاهنامه است. یکی از شگفت‌ترین و رازآمیزترین دشمنان گرشاسپ، دیوی است گَنْدَرْوَ نام که پهلوان پس از رنج بسیار، او را در کنار دریای فراخکرت از پای درمی‌آورد. اکوان‌دیو نیز از رازآمیزترین دشمنان رستم است که تهمتن با کوشش بسیار، سرانجام او را در نزدیکی دریایی از پای می‌افکند. در این جستار، با روش توصیفی – تحلیلی، دو داستان «نبرد رستم با اکوان‌دیو» و «نبرد گرشاسپ با گَنْدَرْوَ»، از دید بن‌مایه و ساختار سنجیده ‌می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان ‌می‌دهد که این دو داستان، در ساختار و روند کارکردهای نیروهای دوسویه، و نیز از دید ژرف‌ساخت‌های اسطوره‌ای ـ حماسی، به گونه‌ای شگفت هم‌سان‌اند. روند ساختاری دو داستان و آرمان‌ها یا کهن‌الگوهای رفتاری دو پهلوان، این انگاره را سامان‌می‌دهد که گویی داستان نبرد رستم با اکوان‌دیو، گونۀ دیگری از داستان نبرد گرشاسپ با گَنْدَرْوَ است، و یا هر دو داستان از یک سرچشمه مایه گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Take a deep structure of story Rostam’s battle whit the Akvandiv and Garshasp’s battle whit the Gandarva

نویسنده [English]

  • saeid shahrooi
چکیده [English]

Garshasp is the largest Iranian mythic hero and Rostam is the largest hero in the Shahnameh. One of the most surprising his enemies is Gandarva that the hero after much effort at the seaside Farakhkart. Also one of the most surprising Rostam enemies is Akvandiv that Tahamtan drags it along the sea. In this paper, two story Rostam’s battle whit the Akvandiv and Garshasp’s battle whit the Gandarva in terms of content and structure are analyzed. The results of research show the two stories in the structure and arrange performance sick forces and too glance of the authors mythical is in interesting. The process structure’s two stories, ideals and behavior’s heroes, the idea is organizing as though battle’s story Rostam with Akvandiv is as such battle’s story Garshasp with Gandarva. The author of this species is also thought that perhaps two story Rostam’s battle whit the Akvandiv and Garshasp’s battle whit the Gandarva, have a single source.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Akvandiv
  • Rostam
  • Shahnameh
  • Garshasp
  • Gandarva