«سرپرستی» و «فرزندخواندگی» در شاهنامه فردوسی با استناد بر کنوانسیون حقوق کودک (1989)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

«سرپرستی» و «فرزندخواندگی» یک رابطه حقوقی با ویژگی‌ها و شرایطی خاص است که با توجه به سابقه تاریخی و نگرش ویژه به آن در ایران باستان، نمونه‌های گوناگونی از آن در شاهنامه دیده می‌شود. هدف این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون حقوق این کودکان در شاهنامه و تحلیل آن بر مبنای مواد و بندهای کنوانسیون حقوق کودک است. این سند، نخستین پیمان‌نامه بین‌المللی جهت حمایت از حقوق کودکان است که با تأکید بر منافع عالیه کودک، همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی را برای کودکان تحت تکفل و فرزندخوانده مقرر داشته است.
بررسی‌های صورت‌گرفته نشان‌ می‌دهد که سرپرستی‌ها و فرزندخواندگی‌‌های شاهنامه تنها ریشه در عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشته و به‌هیچ عنوان جنبه اجبار اقتصادی در آن‌ها دیده نمی‌شود؛ از سویی، این امر تنها مختص جنبه «تربیتی» کودکان بوده و بحث بهره‌مندی از مزایای مالکیتی سرپرست در آن مطرح نیست و برخلاف عملکرد ضعیف بیشتر خانواده‌ها، توجه همه‌جانبه سرپرستان به حقوق این کودکان به‌ویژه کارکرد عاطفی در آن انکارناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Guardianship and adoption in the Shahnameh of Ferdowsi according to the convention of children's rights (1989)

نویسندگان [English]

  • somayeh ershadi 1
  • ahmad zakeri 2
1 PhD student of Persian language and literature, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Department of Persian Language and Literature, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Relationship between ''Guardianship'' and '' adoption'' is a legal relationship that is accompanied with specific features and conditions and according to its historical background and special attention to it in the ancient Persia, its different cases are seen in the Shahnameh. The purpose of this study is to survey the different aspects of the rights of these children in Shahnameh and to analyze them according to the materials and articles of the convention of the rights of children. This document is the first international agreement in order to support the rights of children and emphasizing on the best interests of a child, it determines same rights and interests of a natural child for an adopted child.
Different studies demonstrate that the guardianships and adoptions of the Shahnameh are rooted only in political, social and political factors and the aspect of economic coercion is not seen in them at all. On the other hand, this affair devotes the training aspect of children and the matter of the use of property benefits of a caretaker is not considered. In spite of the inappropriate behavior of most of families, the full attention of caretakers to the rights of these children, especially emotional aspect, is undeniable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: guardianship
  • adoption
  • the convention of children's rights
  • child
  • the Shahnameh of Ferdowsi