چند نکته و بن‌مایۀ داستانیِ حماسی- اساطیری در یک طومارِ نقّالیِ کهنِ ترکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اورمیه

چکیده

یکی از طومارهایِ نقّالیِ نسبتاً کهن و ناشناخته کتابی است به نام کلیّات شاهنامۀ فیلسوف شهیر حکیم ابوالقاسم فردوسی که در سال (1339 ه.ش) در تبریز چاپ شده است. این متن به نثر ترکی است و داستانهای آن از پادشاهی گیومرث تا دو روایتِ بابک و ساسان و اردشیر و کرم هفتواد از دورۀ ساسانیان را شامل می‌شود. مأخذِ فارسیِ حدّاقل دو روایتِ این طومار مربوط به عصر صفوی است و زمانِ تدوین و ترجمۀ باز دستِ کم دو داستانش اواخرِ روزگاز افشاریان و آغاز عهد زندیّه است و از این روی آن را باید از طومارهایِ کهنِ نقّالی به شمار آورد. به دلیلِ این قدمت و نیز جامعیّتِ داستانیِ آن، برخی نکات و اشاراتِ مهمِّ حماسی- اساطیری در این طومار وجود دارد که در مقالۀ حاضر به بررسی آنها پرداخته‌ایم.
فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی
فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی فردوسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some Epic- Mythical Points and Motifs In an Old Turkish Scroll

نویسنده [English]

  • Sajjad Aydenloo
چکیده [English]

In year (1339 A.H.S) has been wrote a book in Tabriz called Shähnäme of Ferdowsi. This book is in prose and in contrast to itś name that isńt translation or rewriting of Shähnäme but this text is a scroll of storytelling and itś two stories has been collected in (1039 A.H) to Persian and has been translated to Turkish in (1164 A.H). content of this scroll is from sovereignty Gayumars to end of Arscacian and including some stories from Sassanid period. In thus paper we will study some important epic- mythical points and motifs in that Turkish scroll.
ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi
ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi
ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi
ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi
ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi ferdwosi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scroll
  • Turkish Language
  • Narrative Points
  • Shahname
  • Iranian Epic- Mythical Literature