بررسی بازتاب اعتقاد به استویهاد یا دیو مرگ در شاهنامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بدون سمت

چکیده

دیوها و مخلوقات اهریمنی بخشی جدایی ناپذیر از اساطیر و باورهای ایرانیان باستان را تشکیل می‌دهند، در واقع پیشینیان ما برای هر کدام از رذیلت‌ها و پدیده‌های شر، قائل به دیوی خاص بودند و آشکار شدن هریک از این عناصر شرور و ویران‌گر را به آن دیوها نسبت می‌دادند. از جمله پدیده‌هایی که ایرانیان برای آن دیوی خاص قائل بودند، پدیده‌ی مرگ است؛ پدیده‌ای که آن را به استویهاد یا دیو مرگ منسوب می‌کردند. این باور هرچند پس از ورود اسلام در نزد ایرانیان کم‌رنگ گردید؛ اما بازتاب آن را می‌توان در برخی از آثار از جمله شاهنامه به خوبی مشاهده کرد؛ آن‌گونه که برخی از تصاویر و استعاره‌هایی که فردوسی در شاهنامه برای مفهوم مرگ به کار برده است، تاثیر بسیار او را در این مسئله آشکار می‌کند. بر همین اساس در این پژوهش قصد داریم تا با مطابقت تصاویر مربوط به مرگ در شاهنامه با آنچه که در مورد استویهاد یا دیو مرگ آمده است، بازتاب این اسطوره و این باور را که در قبل از اسلام در دین زرتشتی وجود داشته است، نشان دهیم و به اثبات این نکته بپردازیم که فردوسی در خلق این تصاویر به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه تحت تاثیر باور به این دیو قرار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of reflection believe in Astvyhad or demon of death in the shahname

چکیده [English]

goblins and evil creatures an integral part of the mythology and ancient beliefs of Iranians , in fact , our ancestors for each of the evil and get rid of phenomena attaching special Davey and unfold each of these elements and destructive to the goblins . including phenomena that are specific to the Iranians were attached to the phenomenon of death ; it is a phenomenon that death attributed to Astvyhad or Dave . However, after the arrival of Islam in the Iranians became pale reflection ; but can be seen in some of the works including Shahnameh observed ; as well as some pictures and metaphors that used to death in Shahnameh concept , the impact of her very well on this issue . Accordingly , the study intend to comply with related to the deaths of images from the _ Shahnamah _ with what happened in the case of Astvyhad 's death or Dave , reflects the myth and believe in Islam that before the Zoroastrian in religion , and show to prove this point , which used to create the images as self conscious or unconscious , under the influence of the belief in the giant .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dave or demon
  • death
  • Astvyhad
  • Shahnameh
  • ancient Iranians