بحثی درباره علت جاودانگی پشوتن در سنت مزدیسنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بیکار

چکیده

پشوتن، نامبردارترین پسر گشتاسب در سنت و ادبیات مزدیسناست در باب فرجام وی با چند روایت متناقض روبه‌رو هستیم نخست مشهورترین روایت بر پایۀ اسناد و شواهد موجود از گزارشات و روایات متون کهن پهلوی، پشوتن یکی از بیمرگانی است که در آخرالزمان پیش از هزارۀ‌ هوشیدر علیه بدکاران و دیوان رستاخیز کرده و همچنان در هزارۀ هوشیدرماه سروری خواهد کرد دیگری روایتی از چگونگی نامیرایی پشوتن با خوردن شیر یشته شده از دست زرتشت به نقل از منظومۀ زراتشت‌نامه است و در نهایت روایت نادر و یگانۀ بهمن‌نامه از مرگ پشوتن به دست بانوگشسب، که اتفاقاً متناسب با معنای لغوی اسمش نیز هست. در دیگر منابع مخصوصاً در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ ثعالبی و دیگر روایات اساطیری و حماسی و تاریخی و روایات نقالی و شفاهی- عامیانۀ موجود هیچ اشاره‌ای به مرگ یا بی‌مرگی پشوتن نشده است این مقاله با در نظر گرفتن هر سه گزارش، روایت زراتشت‌نامه را مورد تأمل قرار داده و با بهره‌گیری از شواهد مشابه در ادبیات ایران و ملل دیگر مورد تحلیل قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A discussion about the reason of Pešōtan immortality in Mazdayasn ī tradition

چکیده [English]

Pešōtan is the most famous son of Goštasp in Mazdayasnā tradition and literature. About his fate we are encountered with multiple paradoxical narrative. First the most famous narrative in the bases of present documents and evidences from reports and narrative’s of ancient Pahlavi texts Pešōtan is one of the immortals that in doomsday will be resurrected against evildoers and demons before Hušēdar millennium and also will be mastership with in Hušēdarmāh millennium. Other narrative is from circumstance of Pešōtan immortality by the drank the prayed milk from Zartuxšt hand transfer to Zartuxštnāmeh and eventually the rare and unique narrative of Bahmannāmeh from Pešōtan death by BānūGošasb that is coincidental proportion in his name’s verbal meaning. In other sources, Ferdowsi Shāhnāmeh and Thaalebi Shāhnāmeh specially and other mythological and epical and historical narrative’s and present narration and oral-demotic traditions any hasn’t indicated about Pešōtan immortality or death. This article with considering each three reports has hesitated Zartuxštnāmeh narration and has analyzed by the use of similar evidences in Iran and other nation literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "pešōtan"
  • "Zaratuxštnāmeh"
  • "immortality"
  • "milk"
  • "blood"