رابطه‌ی زشتی و ویران‌گری در شاهنامه فردوسی بررسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 آموزش و پرورش

چکیده

بررسی رابطه‌ی زشتی و ویران‌گری در شاهنامه فردوسی
چکیده

شاهنامه‌ی فردوسی در بردارنده‌ی باورها، اعتقادات و اندیشه‌های مردمان ایران است و می‌توان هویت ایرانی را در آن به خوبی جستجو کرد. یکی از مسائلقابل اهمیت، رابطه‌یزشت‌رویی و ویران‌گری در شاهنامه است. از آن‌جا که این باوردر شاهنامه به کرّات آمده است، نمی‌توان به سادگی از آن گذشت. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله سعی شده استابتدا ژرف‌ساخت این رابطه بیان گردد، سپسبازتاب آن در شاهنامه بررسی شود. توأم بودن زشتی و ویران‌گری ریشه در ادیان و آیین‌های مختلف ایران باستاندارد. زیرا وقتی اهریمنِ تیره و بدبو، به عنوان خالق موجودات معرفی می‌شود - آن هم موجودات موذی و مضر-به تبع آن، هر آنچه زشتی، بدی، نقص، کژی و کاستی است، به او برمی‌گردد. بنابراین چون اهریمن ویران‌گر است، مخلوق او نیز ویران‌گر است و زشت‌رویی و نقص هم از نشانه‌های بارز اهریمن و مخلوقات اوست.
کلید واژه‌ها: فردوسی، شاهنامه، زشتی، ویران‌گری، اهریمن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Belid to the ugliness and destruction Ferdowsi’sShahnameh

چکیده [English]

Belid to the ugliness and destruction Ferdowsi’sShahnameh
Ferdowsi’sShahnamehcntains beliefs and ideas of the people of this land and can be found Iranian
identity in it. On of important issucs, is ugliness and destruction relctionship. Since this belief is repeated in the Shahnameh,can’nt be easily passed it. With regard to the importance of this subject, in this articl is staded and sarreyad this refiectianShahnameh. Together ugliness and destruction orginates of different religions and customs of ancantpersia. Sinse when putrid and dark Ahriman (devil) is inroduced as beings creature and that harmful and Sly bings, Consepuentiy, what ever ugliness , evil, defect and dishonesy goes back to him. So, since destructive Ahriman, his creature is destructive, too, and uglines and defect are dominent signs of his Ahriman.
Consepuentiy, what ever ugliness , evil, defect and dishonesy goes back to him. So, since destructive Ahriman, his creature is destructive, too, and uglines and defect are dominent signs of his Ahriman.

Key words : Ferdowsi, Shahnameh, ugliness, destruction, Ahriman.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words :"Ferdowsi"
  • " Shahnameh"
  • "ugliness"
  • "destruction"
  • "Ahriman"