نظام تقابل‌های زبانی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری معنا در «روایت ضحاک و فریدون در شاهنامه»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
تقابل‌های زبانی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های آفرینش معنا در هر نظام گفتمانی به شمار می‌آیند. نگارندگان در این پژوهش، تقابل‌های زبانی را مهم‌ترین عامل آفرینش معنا در «روایت فریدون و ضحاک در شاهنامه» می‌دانند و به این منظور، در تحلیلی نشانه-معنا شناختی چگونگی شکل-گیری معنا بر اساس تقابل‌ها را در این روایت بررسی می‌کنند. در این پژوهش، نشان خواهیم داد که تقابل‌ها در چه سطوحی و با چه کیفیتی، در شکل‌گیری نظام معنایی داستان ضحاک و فریدون مؤثرند. پس از بررسی ابعاد مختلف تقابل‌ها در روایت، خواهیم دید که تقابل‌های زبانی بکار رفته توسط گفته‌پرداز ، در حقیقت رمزگانی مبتنی بر فرهنگ و تاریخ هستند و ارتباط مخاطب با ساختار روایی متن، مستلزم آگاهی او از بستر فرهنگی و تاریخی روایت است. دستاورد دیگر این پژوهش، نمایان ساختن چگونگی کارکرد تقابل شخصیت‌های مهم روایت در روند شکل‌گیری آن است. کارکرد تقابلی شخصیت‌های تأثیر گذار در روند داستان، به دو شکل نمود یافته است: در ارتباط با خود و در ارتباط با دیگر شخصیت‌ها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linguistic Opposition Systems are most important meaning creator on the Formation of Zahak and Fereydoon Narrative in Shahnameh

نویسندگان [English]

  • reza refaee ghadimi mashhad 1
  • abolghasem ghavam 2
چکیده [English]

Abstract
Linguistic oppositions are considered as one of the most significant features of meaning production in any discourse system. This study acknowledges the linguistic features to be the most important cause of meaning production in the “Narrative of Fereydoon and Zahak” in Shahnameh. To fulfill such a goal, the abovementioned study , through a semiotic analysis , sets out to consider the formation of meaning based upon the oppositions within the narratives. In this study, the researchers have demonstrated the fact that the oppostions have been influential to the extents of levels and qualities in the formulation of semantic system of the story entitled as Zahak and Fereydoon. Considering the different dimensions of such oppositions in narrative, it will turn out that the linguistic oppositions employed by discours are in fact codes that are contigent upon culture and history.Reader’s link with narratological structure of a text entails their awareness of the cultural and historical context of a narrative. Another finding of this very research is the portrayal of how the function of main characters’ opposition operates within the narrative in its formation. Oppositional function of the influential characters within the process of story has been appeared in two ways: in relation to the themselves and to the others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Semiotic analysis
  • Shahnameh
  • Linguistic Opposition
  • Zahak
  • Fereydoon