تحلیل ساختار داستان‌های پهلوانی بهمن نامه بر اساس نظریه‌ی گرینتسر و گریماس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مدعو دانشگاه پیام نور جیرفت

2 مسئول مرکز مطالعات شبه قاره

3 زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

ساختارگرایی یکی از شیوه‌های تحلیل متن در قرن بیستم است که با نگاهی کلی‌گرایانه قواعد و الگوهای موجود در متن را مورد بررسی قرار می‌دهد. گرینتسر یکی از نظریه پردازان روسی است که ساختار قصه-های حماسی تمدن‌های آسیایی را مورد بررسی قرار داده است. در تحقیق حاضر سعی شده است با استفاده از روش تحلیل کتابخانه‌ای ، ضمن بررسی نظریه گرینتسرو گریماس به تحلیل بهمن نامه بر پایه این دو نظریه پرداخته تأثیر اندیشه‌ها‌ ی خیر و شر را بر ساختار داستان‌های پهلوانی این اثر مورد مطالعه قرار دهیم تا به این سوال پاسخ دهیم که آیا این‌گونه قصه ها دارای ساختار اسطوره‌های تقویمی هستند و قهرمان این حماسه‌ها نیز مانند ایزد باروری قصه‌های اسطوره‌ای به صورت دوره‌ای می-میرد و زنده می‌شود؟ طبق تحقیقات انجام شده در پژوهش حاضر، به نظر می‌رسد که قهرمان داستان‌های پهلوانی بهمن نامه طبق نظریه‌ی گرینتسر دارای ساختار اسطوره ای تقویمی است و بافت روایی این منظومه تحت تأثیر اندیشه‌ی جدال همیشگی خیر و شر قرار گرفته است که این موضوع سبب پیدایش تقابل‌های آشکاری در شخصیت‌ها و کنش‌های داستان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The structure of Bahmannameh tales according to Grintser and Grimas Theory

نویسنده [English]

  • mohammad barani 3
3 sistan & baluchestan university
چکیده [English]

Structural approach is a method that reached its zenith in the twentieth centuryBahmannameh is one of the most important epic poems after Shahnameh that has written a late fifth or early sixth century In this study, has attempted use of the librarian studies In addition to review Grintser’s theory and the analysis of Bahmannameh according to this theory to study impact of good and evil thoughts on the athletic stories structure of this work, To answer this question that whether these stories have calendar mythology structure? And the hero of this stories as the god of fertility mythic stories dies and lives periodically?
It seems that the hero of heroic stories’ Bamannameh According to Gryntsr’s theory has calendar mythology structure.chronological narrative of the eternal influenced from thought of struggle between good and evil that derived from the myth of death and resurrection and led to the emergence of clear oppositions in character and actions of the story.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structure
  • epic
  • Bahmannameh
  • heroic tales
  • Grintser