بررسی و تحلیل عاشقانه‌های حماسه‌های ملی ایران (با رویکرد نظریه‌ی بینامتنیت) (با تأکید بر شاهنامه، سام‌نامه، برزونامه، گرشاسپ‌نامه، بانوگشسب‌نامه )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گلستان

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

عاشقانه‌ها بخش عمده‌ای از حماسه‌های ملی ایران را شامل می‌شوند. در اغلب این حماسه‌ها، عشق و روابط عاشقانه دیده می‌شود. شاهنامه سرشار از این داستان‌های عاشقانه است؛ زال و رودابه، بیژن و منیژه، مالکه و شاپور و... که اغلب ساختار مشابهی دارند. با توجه به این که حماسه‌های ملی بعد از شاهنامه تحت‌تأثیر آن بوده‌اند، بسیاری از ویژگی‌های غنایی شاهنامه در آن‌ها یافت می‌شود. در این مقاله تلاش می‌شود با رویکرد نظریه‌ی بینامتنیت(intertextuality ) این ویژگی‌ها مورد بررسی قرار گیرند. بینامتنی‌ها به لفظی، موضوعی و محتوایی تقسیم می-شوند. این مقاله حماسه‌ها را از منظر بینامتنی محتوایی بررسی شوند. روش تحقیق در این مقاله به صورت کتابخانه‌ای می‌باشد. نتایج این بررسی‌ها بیانگر آن است که موضوعاتی از قبیل ازدواج برون مرزی، عاشقی از راه شنیدن، نقش میانجی‌ها در عشق، پیشگامی زنان در ابراز عشق، نقش موبدان و منجمان و ... به صورت بینامتنی در همه‌ی عاشقانه‌ها به کار رفته است.
عاشقانه‌ها بخش عمده‌ای از حماسه‌های ملی ایران را شامل می‌شوند. در اغلب این حماسه‌ها، عشق و روابط عاشقانه دیده می‌شود. شاهنامه سرشار از این داستان‌های عاشقانه است؛ زال و رودابه، بیژن و منیژه، مالکه و شاپور و... که اغلب ساختار مشابهی دارند. با توجه به این که حماسه‌های ملی بعد از شاهنامه تحت‌تأثیر آن بوده‌اند، بسیاری از ویژگی‌های غنایی شاهنامه در آن‌ها یافت می‌شود. در این مقاله تلاش می‌شود با رویکرد نظریه‌ی بینامتنیت(intertextuality ) این وی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hmas·h‌Hay Ashqanh‌Hay national analysis (theory approach intertextuality)

چکیده [English]

Ashqanh‌Ha a major part of Iran's national Hmas·h‌Hay is dumped. In most Hmas·h‌Ha, love and romance be seen. Shahnameh is full of romantic stories, albino and Roodabeh, Bijan and Manijeh, Malkh and Shapur and often have a similar structure. According to the National Hmas·h‌Hay Tht‌Tasyr it all in Zahedan after the epic, Shahnameh many Ghanaian properties found them evenly. This paper is an approach to intertextuality theory (intertextuality) examined these characteristics. Bynamtny‌Ha to verbal, thematic and content-are divided. This article from the perspective of intertextual content Hmas·h‌Ha be checked. The method in this article is the library. The results of these surveys indicate that cross-border issues such as marriage, love of the hearing, the Myanjy‌Ha in love, pioneering women in love, the role of priests and astronomers and for intertextual in Hmh‌Y romance ‌Ha used
Ashqanh‌Ha a major part of Iran's national Hmas·h‌Hay is dumped. In most Hmas·h‌Ha, love and romance be seen. Shahnameh is full of romantic stories, albino and Roodabeh, Bijan and Manijeh, Malkh and Shapur and often have a similar structure. According to the National Hmas·h‌Hay Tht‌Tasyr it all in Zahedan after the epic, Shahnameh many Ghanaian properties found them evenly. This paper is an approach to intertextuality theory (intertextuality) examine

کلیدواژه‌ها [English]

  • intertextuality
  • Shahnameh
  • the national Hmas·h‌Hay
  • Ashqanh‌Ha
  • Ghana