بازتاب شاهنامه ی فردوسی در غزلیات حسین منزوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

شاهنامه، اثر بی‌همتای حکیم ابوالقاسم فردوسی، همواره به عنوان سند و هویت قوم ایرانی مورد توجه خاص و عام بوده است. در طول دوران هزار ساله‌ی پس از سرایش شاهنامه، اکثر شاعران و نویسندگان ادب فارسی، ضمن پذیرش آن به عنوان مهمترین منبع و مأخذ داستان‌های حماسی و اسطوره‌ای ایران، هرگاه نگاه و توجهی به اسطوره‌ها و داستان‌های پیش از خود داشته‌اند، از بُن‌مایه‌های حماسی و زمینه‌های تلمیحی این اثر بهره‌های بسیاری برده‌اند. از آنجا که شاهنامه‌ی فردوسی، اثری حماسی و ملی است، انتظار معمول آن است که این اثر و درون‌مایه‌های آن، بیشتر در ژانر مرتبط خود، یعنی حماسه، بر ادبیات پس از خویش تأثیر بگذارد؛ اما نکته‌ی قابل توجه این است که بازتاب و حضور این اثر در قالب غزل، که قالبی عاشقانه و ژانری متفاوت با حماسه است، بسیار گسترده و فراتر از انتظار است. در این پژوهش با بررسی غزلیات حسین منزوی- به عنوان یکی از شاخص‌ترین غزل‌سرایان روزگار معاصر- به این نتیجه دست یافته‌ایم که شاهنامه‌ی فردوسی، با آنکه متنی حماسی و ملی است؛ اما به دلیل پیوندها و گره‌خوردگی‌های عمیق با تمدن و فرهنگ ایرانی و نیز توانایی سراینده‌اش در خلق شاهکاری ادبی، توانسته است بر تمامی ساحت‌های شعر فارسی- حتی ساحت تغزلی و عاشقانه-اش- تأثیرات عمیق و پایداری بر جای بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection shahname Ferdowsi in hossain monzavi sonnet

چکیده [English]

Shahnameh Ferdowsi unique effect, as proof of identity has always paid special attention to the Iranian people and the public. During the thousand years the composition of the Shahnameh, most poets of Persian literature, acknowledging it as the Source of stories epic myth, and hardly any time at myth and stories And before him, the epic and ground motif And many allusions to this effect interst. Because of Ferdowsi's Shahnameh, the national epic work, it is normally expected that this work and its thems more relevant in its genre, the epic, his influence on later literature, but it's remarkable that which reflects the presence of this effect in the sonnet form, the format is different from the epic romance genre is very broad and beyond the expected. In this study, H. Monzavy- book as one of the most prominent contemporary era lyricism to the results achieved Ferdowsi Shahnameh, the national epic of the text; But because of the deep ties and entanglements with the Iranian civilization and culture and the ability to create his poet's literary masterpiece, has the lyrical and romantic all SahtHay Poetry Festival's Persian realm even leave a deep and lasting impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahnameh of Ferdowsi
  • Contemporary Sonnet
  • monzavi