طوس زرینه کفش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار

چکیده

سپهسالار زرّینه کفش ،طوس نوذر، ازشاهزادگان رنج دیده ی کهن نامه ی باستان است که عمری کمربه خدمت شاهان بلند آوازه ی کیانی چون کیکاوس وکیخسرو می بندد.اوکه ازخاندان بزرگ نوذری و ازجاودانان دین بهی است،در روز رستاخیز به یاری سوشیانس برمی خیزد و آغازگر جنگ آخرالزمان است . ازمیان یکصدوپنجاه پهلوان و شاه و شخصیت گوناگون نیمه ی نخست و غیر تاریخی شاهنامه که پیکره ی بزرگ وتوانمند حماسه ی ملّی ما را رقم زده اند؛ اگرچه طوس ازپهلوانان جریان ساز و اصلی و در مرکز نهاد شاهی –پهلوانی قراردارد،ولی به دلیل تنوّع خصلت ها و کنش های شخصّیتی اش، کم تر مورد تحقیق پژوهشگران قرار گرفته و غالباً به عنوان چهره ای تند خو،کم خرد و خود پسند معرفی شده است . دراین جستار تلاش شده است ،ضمن اشاره به تاریخچه ومعانی پاینام «زرینه کفش» بانگاهی گذرا به هستی شناسی اساطیری طوس دراوستا ومتون پهلوی وسیرهستی او درحماسه ملّی،تفاوت ها وتضادهای شخصّیت اساطیری و حماسی، سپهسالار زرّینه کفش دوره ی پهلوانی حماسه ی ملّی ایران، بیش از پیش موردبررسی ومداقّه قرارگیرد، تا از این رهگذر شناخت تازه تری ازاو ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Golden shoes " Toos "

نویسندگان [English]

  • mohammadreza abdi 1
  • Abdolla Vaseq Abbasi 2
1 student
2 Persian literature associate professor at sistan&blochstan University.
چکیده [English]

The commander in chief , golden shoes " Toos Nozar" is one of those afflicted princes in ancient book. He was at the service of some famous kings of Kiani such as; kaikhosrow and Kaikavous. He is from great family of Nozari and of everlasting Zoroastrian persons. Toos comes to help Soshiant on the day of Resurrection and he is the starter of Armageddon. Among one hundred and fifty athletes, kings and various characters of the first unhistorical half of Shahname, who have formed the body of old great national epic, although Toos is one the main athletes and in the center of king- athlete relationship, but he has received little attention by researchers and has often been introduced as a selfish, bad tempered and foolish figures. In this paper, it has been tried to give the history and the definitions of golden shoes with a brief look at his mythical ontology in Avesta and Pahlavi texts and his life in the national epic, along side with differences and contrasts of mythical and epic characters of the commander in chief ' Zarine Kafsh" and to study athletic period of the national epic and to get a better understanding

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myths
  • Avesta
  • epic
  • Pahlavi text
  • toos