ضحّاک در کورۀ سراسکند (نگاهی به روایت داستان «ضحاک ماردوش» در منطقة هشترود و تأثیر آن در نامگذاری مناطق جغرافیایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پیام نور

چکیده

شاهنامه فردوسی از همان سالهایی که این اثر خلق شد، معتبرترین سند هویت و خصلت‌های قومی و عامل تقویت روحی مردم ایران شناخته شده است. این منظومه از آغاز سرایش، در گروهها و طبقات مختلف مردم ما اثر عمیق و جاویدان نهاده و بسی داستانها و باورها را پدید آورده است؛ اغلب داستانهای آن، روایتهای شفاهی گوناگونی در بین عامة مردم این سرزمین داشته‌اند و آنها با قومیت‌ها و زبان‌ها و گویش‌های مختلف، و با روایت‌های متعدد و گوناگون، دلبستگی خاص خود را به این اثر ارزشمند نشان داده‌اند. داستان «ضحاک مار دوش» یکی از این داستان‌هایی است که روایت‌های متعدد و متفاوتی در بین عامة مردم دارد؛ نگارندگان مقالۀ حاضر قصد دارند در این جستار، روایتی از داستان «ضحاک » را در شهرستان هشترود، مورد تحلیل و بررسی قرار بدهند. داستان «ضحاک مار دوش» یکی از این داستان‌هایی است که روایت‌های متعدد و متفاوتی در بین عامة مردم دارد؛ نگارندگان مقالۀ حاضر قصد دارند در این جستار، روایتی از داستان «ضحاک » را در شهرستان هشترود، مورد تحلیل و بررسی قرار بدهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ضحّاک در کورۀ سراسکند (نگاهی به روایت داستان «ضحاک ماردوش» در منطقة هشترود و تأثیر آن در نامگذاری مناطق جغرافیایی)

نویسنده [English]

  • abdollah valipour
چکیده [English]

شاهنامه فردوسی از همان سالهایی که این اثر خلق شد، معتبرترین سند هویت و خصلت‌های قومی و عامل تقویت روحی مردم ایران شناخته شده است. این منظومه از آغاز سرایش، در گروهها و طبقات مختلف مردم ما اثر عمیق و جاویدان نهاده و بسی داستانها و باورها را پدید آورده است؛ اغلب داستانهای آن، روایتهای شفاهی گوناگونی در بین عامة مردم این سرزمین داشته‌اند و آنها با قومیت‌ها و زبان‌ها و گویش‌های مختلف، و با روایت‌های متعدد و گوناگون، دلبستگی خاص خود را به این اثر ارزشمند نشان داده‌اند. داستان «ضحاک مار دوش» یکی از این داستان‌هایی است که روایت‌های متعدد و متفاوتی در بین عامة مردم دارد؛ نگارندگان مقالۀ حاضر قصد دارند در این جستار، روایتی از داستان «ضحاک » را در شهرستان هشترود، مورد تحلیل و بررسی قرار بدهندداستان «ضحاک مار دوش» یکی از این داستان‌هایی است که روایت‌های متعدد و متفاوتی در بین عامة مردم دارد؛ نگارندگان مقالۀ حاضر قصد دارند در این جستار، روایتی از داستان «ضحاک » را در شهرستان هشترود، مورد تحلیل و بررسی قرار بدهند. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • شاهنامه
  • ضحاک
  • روایت شفاهی و جغرافیای هشترود