منابع و شیوۀ کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مسألۀ منابع فردوسی در سرودن شاهنامه و شیوۀ کار او یکی از چالش‌های اساسی در شاهنامه‌پژوهی است. گروهی بر اساس شباهت برخی از عناوین داستان‌های ذکر شده در مقدّمۀ باز مانده از شاهنامۀ ابومنصوری، این کتاب را یگانه منبع فردوسی دانسته‌اند. برخی دیگر معتقدند که فردوسی در کنار شاهنامۀ ابومنصوری از منابع دیگری نیز استفاده کرده‌است. دلیل اصلی این گروه از پژوهشگران آن است که از آنجایی که منبع مشترک و اصلی فردوسی و ثعالبی همین شاهنامۀ ابومنصوری است، بخش‌هایی از شاهنامه مثل بیژن و منیژه و هفت خان رستم که در کتاب غررالسّیر ثعالبی نیامده، قطعاً از منبع دیگری گرفته شده‌است. این درحالی است که اگرچه مسألۀ استفادۀ ثعالبی از شاهنامۀ ابومنصوری به دلیل اذعان نویسندۀ غررالسّیر قابل اثبات است، امّا به خاطر از بین رفتن شاهنامۀ ابومنصوری نمی‌توان به درستی مشخّص کرد که ثعالبی دقیقاً در کدام داستان از این شاهنامه استفاده کرده‌است. تجزیۀ چهار روایت از داستان اردشیر بابکان از چهار متن و مقایسه با روایت شاهنامۀ فردوسی حاکی از آن است که فردوسی ضمن بهره‌گیری از منبعی مکتوب، به صورت التقاطی از منابع متعدّد در تدوین داستان اردشیر بابکان استفاده کرده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ferdowsi,s resources and his technique in the Ardeshir,s story

چکیده [English]

The issue of ferdowsi,s resources and his technique is one of the major challenges in Research on Shahnameh. Some researchers believe that this book is the only source of Ferdowsi, based on the similarity of some of the titles mentioned in the introduction remaining stories of Shahnameh Abu Mansuri. Others believe that Ferdowsi has used other resources In addition to Abu Mansuri,s Shahnameh. Since common -source and original Shahnameh of Ferdowsi and salabi this is Abu Mansuri,s shahnameh, After parts of the Shahnameh is not in the book salabi Certainly taken from another source. It is argued this category of researchers. But because of the loss of Shahnameh,s Abu Mansuri can not be properly determined that salabi exactly which stories of this Shahnameh is used. In this study, the four naration of the story Ardeshir analysis. Then we analysis The issue Ferdowsi,s source and use of its resources problem and the method .

کلیدواژه‌ها [English]

  • ferdowsis resources
  • Shahnameh
  • karnameh of ardeshir
  • ebne moghafa
  • saalebis ghorar asear