بررسی دامنة تأثیرگذاری شاهنامه بر پژوهش‌های خاورشناسان انگلیسی (رهیافتی تطبیقی بر بنیان ترامتنیت ژرار ژنت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله با استفاده از نظریة ترامتنیت ژرار ژنت، گسترة تأثیرگذاری شاهنامه به عنوان یک اثر
ملی- میهنی بر پژوهش‌های خاورشناسان انگلیسی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد از مجموع 65 اثر بررسی‌شده که به تأثر از شاهنامة فردوسی نگاشته یا ترجمه شده‌اند، 16 مورد با رویکرد تقلیدی یا همانگونگی آفریده شده و 47 مورد با رویکرد دگرگونگی و تغییر تألیف شده است. این تغییرات شامل افزایش، کاهش، حذف، گسترش، جابه‌جایی و ترکیب است که به دلایل مختلفی پژوهش‌های مورد بررسی را از پایبندی بر اصل متن دور کرده است. از میان شصت و پنج اثری که از خاورشناسان انگلیسی بررسی شده 05% درصد با افزایش، 38% درصد با کاهش، 03% درصد با حذف، 5% درصد با گسترش، 05% ترکیبی تألیف یا سروده شده‌اند. در این دگرگونگی‌ها هیچ گونه جابه جایی صورت نگرفته است. بر همین اساس می‌توان آثار بررسی شده را دسته بندی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the effectiveness of Shahnameh on Study the Orientalists English (Comparative approach based on the transtextuality of Gerard Genette)

نویسنده [English]

  • Mina Behnam
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In this paper, using transtextuality Gérard Genette's theory, the Shahnameh as a result of the impact range
National Patriotic the English Orientalists research is analyzed.
The results show that of 65 examined the effect of the influence of Shahnameh by Ferdowsi, written or translated, 16 and 47 approach created an imitation or Hmangvngy Dgrgvngy approach and change is written. These changes include increasing, reducing, eliminating, expanding, relocating and combining the various reasons research has examined the adherence to the original text. Of the sixty-five works that explored 05% of the English Orientalists increase, 38% of the decrease, 03 percent removed, with expanding 5%, 05% or written compilation mix. The Dgrgvngyha no displacement has taken place. It may review the classified work.

In this paper, using transtextuality Gérard Genette's theory, the Shahnameh as a result of the impact range
National Patriotic the English Orientalists research is analyzed.
The results show that of 65 examined the effect of the influence of Shahnameh by Ferdowsi, written or translated, 16 and 47 approach created an imitation or Hmangvngy Dgrgvngy approach and change is written. These changes include increasing, reducing, eliminating, expanding, relocating and combining the various reasons research has examined the adherence to the original text. Of the sixty-five works that explored 05% of the English Orientalists increase, 38% of the decrease, 03 percent removed, with expanding 5%, 05% or written compilation mix. The Dgrgvngyha no displacement has taken place. It may review the classified work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transtextuality
  • Effectiveness
  • Shahnameh
  • Ferdowsi
  • orientalists