پیشنهادی برای مکان دریاچۀ چیچست باستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در این مقاله، با توجه به اسطوره و داستان کیخسرو، پادشاه کیانی در اوستا، و با اشاره به متون پهلوی، تاریخی اسلامی و شاهنامه، به بازشناسی مکان دریاچۀ چیچست باستانی پرداخته شده است. در مورد این موضوع در ابعاد مختلفی چون جنگ کیخسرو با افراسیاب، ویژگی‌های ذکر شده برای این دریاچه در متون مختلف و با توجه به مکان دژ بهمن و آتشکدۀ آذرگشنسب بحث شده است. در این منابع، همۀ این مکان‌ها در ارتباط با هم ذکر شده‌اند، بر همین اساس، در این مقاله، با بررسی همۀ این اشارات، دریاچۀ شورابیل اردبیل به عنوان مکان دریاچۀ چیچست باستانی پیشنهاد شده است. با بررسی ویژگی-های جغرافیایی استان اردبیل و پژوهش‌های انجام شده در این راستا، به این نتیجه رسیدیم که از بسیاری جهات، دریاچة شورابیل اردبیل با ویژگی‌های دریاچة چیچست قابل مقایسه است. پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای و با تکیه بر منابع تاریخی، جغرافیایی و ادبی انجام گرفته است. در این راستا، به متون کهن دینی و شاهنامه بیش از سایر منابع توجه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Offer for Location of the Ancient Chichast Lake

چکیده [English]

In this paper, we have discussed recognition location of the ancient chichast lake with attented to the myth and the story of Key-Khosrow, Kiyanid king in Avesta, and in mention to other religious and historical texts and Ferdusi shahnameh. This topic has been discussed in various aspects as battle of Key-Khosrow against Afrasiyab, mentioned traits for this lake in different texts and with attended to location of Bahman fortress and Ādur Gušnasp. In these sources, all of the places mentioned in relevance together, in this paper with study all of these mentions, we offered the Shurabil lake in Ardabil for real locality of Chichast Lake. With study of the features geographically Ardabil province and researches in this context, we attained to this result that in many aspects, the Shurabil lake of Ardabil is comparable with traits of Chichast Lake. The present study has been done in library way based on the historical and geographical sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key-Khosrow
  • Chichast
  • Bahman fortress
  • Ādur Gušnasp
  • Shurabil Lake