ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامه فردوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران. عضو هیئت علمی

چکیده

ساختار منسجم آغازحکومت در شاهنامه
فردوسی

چکیده

شاهنامه در عین تعدد و گستردگی منابع، به صورتی منظم ومنسجم در یک کل یگانه و یکپارچه سرودهشده است. انعکاس این انسجام و یک پارچگی را در پنجاه دوره حکومتیدر کل اثر می توان مشاهده کرد. دوره های پادشاهی که از ساختاری هماهنگ و مشترک، برخوردار است. محقق با این فرض که آغاز حکومت در شاهنامه دارای ساختاری یکپارچه و یکسان است به روش تحلیلی و تطبیقی به بررسی و تطبیق این دوره های پادشاهی نشسته است. برآیند حاصل از پژوهش نشان می دهد که ساختار آغاز حکومت ها در شاهنامه از هشت الگوی مشترک پیروی می کند. و سعی فردوسی در طول اثر پایبندی و استواری به این الگوهاست . گویا این شیوه برای بیان تفکر اصلی شاهنامه به صورت خط یا رشته ای در خلال اثر کشیده شده و موقعیت های مهم اثر را به هم پیوند داده است.این الگوها عبارتند از:1- بر تخت نشستن پادشاه؛ 2- مجلس آراستن؛ 3- سخنرانی کردن؛ 4- منشور حکومت پادشاه؛ با نام یزدان آغاز کردن؛ 5- فره ایزدی داشتن؛ 6- آفرین خواندن بزرگان پادشاه را 7- مدت حکومت پادشاه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The coherent structure of government began in Shahnameh

نویسنده [English]

  • Fatemeh Emami
Department of Persian Literature, Faculty of Persian and Foreign Languages, Azad Islamic University of Roudehen, Roudehen, Iran. member of the board of education
چکیده [English]

The coherent structure of government began in Shahnameh


Abstract
Shahnameh is based on a plot in which we face the reign and ruling of fifty kings and queens. The era of reign that follows the same common structure, repeating itself throughout the book. The author’s effort in this research is based on presenting the patterns within Shahnameh on basis of structure providing proofs from the text. There are certain rules within the eight common patterns which have been repeated in the reigning of these fifty monarchs which shows the logic of the work. Careful study of these patterns provides the fact that how they have been repeated in this work and how shahnameh adheres to these patterns. It seems this technique is applied to express the trend of thought in shahnameh which is drawn as a guideline connecting important events within the work. These patterns are declaration of their reign by the name of God, having khwarenah, hailing the kings, how long they ruled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Ferdowsi
  • Shahnameh
  • The coherent structure of governments beginning