تحلیل و بررسی شخصیّت سیاوش در شاهنامه براساس نظریّة ماکس وبر دربارة رهبر آرمانی (کاریزماتیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی. دانش‌گاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات. تهران. ایران.

چکیده

شاهنامه در بردارندة مضامینی ناب است که فردوسی آن را با هنرنمایی پهلوانان گوناگون، منظوم ساخته است. در این میان سیاوش به‌عنوان تنها شاه‌زاده­ای که نماد پاکیست، بسیار جالبِ‌توجّه است. او همة خصوصیاتِ یک فرمان­روای آرمانی را در اندیشه و گفتار خود دارد. او شاه­زاده‌ایست که می‌تواند آینۀ تمام‌نمای آرزوی دیرینۀ ملّت‌های جهان باشد. نگارنده در مقالة پیشِ رو با عنایت به ویژگی‌های حاکم آرمانی (کاریزماتیک)، بر اساس نظریّۀ ماکس وبر، بر آن شده است تا به بررسی شخصیّت سیاوش بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analytic study of Siavash's character in Shahnameh based on the Max Webber's theory of the ideal charismatic leader

نویسنده [English]

  • Roghaieh Sadraie
چکیده [English]

Shahnameh embraces unique ethical concepts and Ferdowsi has artistically put into verse coming of different champions on the scence.  Among the warriors, Siavash is worthy of attention since he is the only prince who is a symbol of purity.  He has all the characteristics of an ideal leader be it in thought or speech.  Siavash is a prince who could serve as a mirror reflecting the ultimate dream of nations world wide.  The purpose of this article is to analyze the character of siavash according to Max Webber's characteristics of charismatic leader.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Siavash
  • charismatic leader
  • Max Webber
  • champion
  • purity
-  آرون، ریمون. (1386). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمۀ باقر پرهام، تهران: علمی و فرهنگی.##
-  آموزگار، ژاله. (1386). زبان، فرهنگ، اسطوره، تهران: معین.##
-  اسلامی­ندوشن، محمّدعلی. (1381). ایران و جهان از نگاه فردوسی، تهران: امیرکبیر.##
-  پورداود، ابراهیم. (1377). یشت‌ها (تفسیر و تألیف)، تهران: اساطیر.##
-  فردوسی، ابوالقاسم. (1386). شاهنامه، تصحیح جلال‌ خالقی‌مطلق، تهران: دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی.##
-  کرایپ، یان. (1386). نظریّه‌های اجتماعی کلاسیک، ترجمۀ شهناز مسمّی‌پرست، تهران: آگاه.##
- کشاورزی‌شکری، عبّاس و دیگران. (1391). «ماهیّت رهبری امام خمینی در نظریّۀ علّامه شهید مطهّری»، فصل­نامۀ علمی‌پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم، شمارۀ 29، صص 61-76.##
-  مسکوب، شاهرخ. (1370). سوگ سیاوش، تهران: خوارزمی.##
-  معین، محمّد. (1326). مزدیسنا و ادب فارسی، تهران: دانش­گاه تهران.##
-  وبر، ماکس. (1384). اقتصاد و جامعه، ترجمۀ عبّاس منوچهری و دیگران، تهران: مولی.##