دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تحلیل سبکی داستان‌های «ایرج» و «رستم و شغاد»، بر اساس دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

خدیجه بهرامی رهنما؛ امیرحسین ماحوزی


2. بررسی آسیب‌شناسی مقالات عرصۀ فردوسی و شاهنامه در سال‌های 1380تا1385

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

زهرا سعادتی‌فر؛ ابوالقاسم قوام؛ محمدجعفر یاحقی


3. معرفی دستنویس گورانی «فتح‌الحیدر: جنگ‌نامۀ علی (ع) و طال مغربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

آسیه صیدی؛ فاطمه مدرسی؛ بهمن نزهت


4. روایت ملی هویت و مؤلفه های آن در منظومه های حماسی عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

حامد مهراد؛ محمدجعفر یاحقی


5. شاهنامه‌ بینافرهنگی: بررسی نسخه مصوّر شاهنامه بزرگ ایلخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

فاطمه ماه وان


6. اصالت روایت در برزونامه کهن برپایه سنجش دو روایت گورانی و فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

آرش اکبری مفاخر


7. معرفی و بررسی منظومۀ حماسی جنگ خراسان: منظومه‌ای حماسی-تاریخی به پیروی از شاهنامۀ فردوسی در عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

حامد مهراد


8. تجلی کارکردهای ایزدبانو اَشی در زنان شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

زهرا جمشیدی


9. روایتی از خاندان جمشیدی تا ظهور فریدون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

حمیدرضا خوارزمی


10. درفش کاویانی، بیرقی عادی یا رایتی ماورائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

سید امیر جهادی حسینی


11. پیامبر ایرانی در متون تاریخی و پهلوانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

رضا غفوری


12. یمن درگزارش شاهنامه از عملیات انتقامی شاپور دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

فرزین غفوری


13. نکاتی نویافته دربارۀ هویّت راوی و زمان تألیف حماسۀ یتیم‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

میلاد جعفرپور