دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

روایت ملی هویت و مؤلفه های آن در منظومه های حماسی عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

حامد مهراد؛ محمدجعفر یاحقی


شیوه‌ای نو در ارزیابیِ خویشاوندی و دگرسانیِ دست‌نویس‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

علی نورصبحی؛ محمدجعفر یاحقی


بررسی شورش بهرام چوبینه و فرار خسروپرویز به روم در شاهنامه و دیگر منابع تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

حمیده پروان


«مطالعۀ آئین ازدواج در دو حماسه جهانی شاهنامه و رامایانا»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

ندا رجبی؛ حمید رضا شایگانفر؛ مهر انگیز اوحدی


تحلیل فقدان بن‌مایۀ خویشاوندکشی مؤنث در شاهنامۀ فردوسی برپایۀ جایگاه زن در اساطیر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

زهرا جمشیدی؛ سید محمد آرتا


ملاحظاتی دربارۀ تصحیح فرامرزنامه بزرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

محمود رضایی دشت ارژنه؛ فاطمه صادقی نقدعلی علیا؛ قدرت اله رسم


آسیب شناسی مبانی و بنیان های ِاسطوره پژوهی در ایران در حوزة مطالعات متن شناختی، کارکرد گرایی و نظریه پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

فرهاد فروزان کیا؛ مهیار علوی مقدم؛ زهرا جمشیدی؛ ابراهیم استاجی


اسفندیار؛ مناقشۀ تحقق یا عدم تحقق فردیّت در شخصیت او

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

محمود اسکندری