دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

2. نقد و بررسی داستان گشتاسب براساس نظریه «توهم توطئه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

محمود رضایی دشت ارژنه؛ فاطمه مصطفایی کرملکی


3. بررسی گفتمان روایی در شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

آرزو حیدری؛ ذوالفقار علامی


4. «معرّفی منظومة تمُرنامه، حماسه‌ای تاریخی به تقلید از شاهنامه فردوسی و اسکندرنامة نظامی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

محمدمصطفی رسالت پناهی؛ سید محمد راستگوفر


5. بازتاب شاهنامه ی فردوسی در غزلیات حسین منزوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ قدرت اله ضرونی


6. نظام تقابل‌های زبانی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری معنا در «روایت ضحاک و فریدون در شاهنامه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

رضا رفائی قدیمی مشهد؛ ابوالقاسم قوام


7. بحثی درباره علت جاودانگی پشوتن در سنت مزدیسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سیده معصومه فتوحی کوهساره


8. بررسی بازتاب اعتقاد به استویهاد یا دیو مرگ در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

اردشیر سنچولی جدید


9. تحلیل نشانه شناختی سبک سه نگاره شاهنامه فردوسی با عنوان "کشتن بهرام گور اژدها را"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

آناهیتا مقبلی؛ بهناز پیامنی


10. بازکاوی بن‌مایه‌ها و ساختار داستان‌های «نبرد رستم با اکوان‌دیو» و «نبرد گرشاسپ با گَنْدَرْوَ»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سعید شهرویی


11. جایگاه بابِل در باورهای اسطوره‌ای ایرانی و نمود آن در ادب فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

Najmeddin Jabbari


12. تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

فرشته محمدزاده؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ بهمن نامورمطلق؛ جواد عبّاسی


13. ریخت شناسی همای نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

محبوبه علی حوری؛ محبوبه علی حوری


14. کرز واژه ای از گویش خراسان در شاهنامه؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

سجاد آیدنلو


15. بررسی و تحلیل عاشقانه‌های حماسه‌های ملی ایران (با رویکرد نظریه‌ی بینامتنیت) (با تأکید بر شاهنامه، سام‌نامه، برزونامه، گرشاسپ‌نامه، بانوگشسب‌نامه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

کمال الدین آرخی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا


16. پیشنهادی برای مکان دریاچۀ چیچست باستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

رضا رضالو؛ یحیی آیرملو؛ قاسم مهر آور گیگلو


17. تحلیل ساختار داستان‌های پهلوانی بهمن نامه بر اساس نظریه‌ی گرینتسر و گریماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

زینب شیخ حسینی؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی


18. رابطه‌ی زشتی و ویران‌گری در شاهنامه فردوسی بررسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

علی حیدری؛ سعید امامی


19. نام‌دهی در شخصیت‌پردازی: فتنه یا آزاده؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

سمیرا بامشکی


20. شاه گاو سوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

آرش اکبری مفاخر


21. تحلیلی بر نقیضه‌پردازی در بازآفرینی روایت اساطیری و حماسی «یوشتِ فریان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

ابراهیم واشقانی فراهانی؛ سعید مهری؛ مسعود محمدی لعل آبادی


22. منابع و شیوۀ کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

حامد صافی؛ فرزاد قائمی؛ مهدخت پورخالقی چترودی؛ سمیرا بامشکی


23. ضحّاک در کورۀ سراسکند (نگاهی به روایت داستان «ضحاک ماردوش» در منطقة هشترود و تأثیر آن در نامگذاری مناطق جغرافیایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

عبداله ولی پور؛ رقیه همتی


24. یادداشتی بر جایگاه هند در برخی متون حماسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

داریوش اکبرزاده


25. طوس زرینه کفش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

محمد رضا عبدی؛ عبدالله واثق عباسی


26. نقد کهن الگویی سفرِ قهرمان در داستان هفت خوانِ اسفندیار بر اساس نظریة کمپبل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

راحله عبداله زاده برزو؛ محمد ریحانی


27. نقش الگوهای گفت‌وگویی و نظام نوبت‌گیری در رزمنامه‌ی رستم و اسفندیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

اشرف شیبانی اقدم


28. رستم در حماسه های گورانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

آرش اکبری مفاخر


29. خوانش حماسۀ نو در عاشقانه های مهدی اخوان ثالث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

رسول معصومی؛ شهین اوجاق علی زاده


30. تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقالان و شاهنامه ی کردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

علی حیدری؛ جلیل آهنگرنژاد


31. چند نکته و بن‌مایۀ داستانیِ حماسی- اساطیری در یک طومارِ نقّالیِ کهنِ ترکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

سجاد آیدنلو


32. «سرپرستی» و «فرزندخواندگی» در شاهنامه فردوسی با استناد بر کنوانسیون حقوق کودک (1989)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

سمیه ارشادی؛ احمد ذاکری


33. تحلیل تراژدی‌های شاهنامة فردوسی بر پایة افسانة مضمون ارسطو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

خلیل بیگ‌زاده؛ پیمان ریحانی‌نیا


34. تاریخ سرایش منظومة حماسی جهانگیرنامه قاسم مادح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

حامد مهراد


35. تطبیق مفاهیم نمادین شیر در آثار حماسی، غنایی و عرفانی (با تکیه بر شاهنامه‌ی فردوسی، خمسه‌ی نظامی و مثنوی مولوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

حمید ایاز؛ سهیلا موسوی سیرجانی


36. معرفی و بررسی منظومه حماسه‌ای تاریخی نویافته تاریخ شاه عباس یکم ( با تاکید بر تاریخ محلی مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

شهرام قلی پور گودرزی؛ محمد رضا نصیری


37. متن‌شناسی و معرفی کتاب حماسی اسکندرنامه ناصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

حمیدرضا خوارزمی؛ وحید قنبری ننیز