دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل سبکی داستان‌های «ایرج» و «رستم و شغاد»، بر اساس دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

خدیجه بهرامی رهنما؛ امیرحسین ماحوزی


بررسی آسیب‌شناسی مقالات عرصۀ فردوسی و شاهنامه در سال‌های 1380تا1385

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

زهرا سعادتی‌فر؛ ابوالقاسم قوام؛ محمدجعفر یاحقی


روایت ملی هویت و مؤلفه های آن در منظومه های حماسی عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

حامد مهراد؛ محمدجعفر یاحقی