دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ریخت شناسی همای نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

محبوبه علی حوری؛ محبوبه علی حوری


2. ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

فاطمه امامی 1؛ فاطمه امامی


3. کرز واژه ای از گویش خراسان در شاهنامه؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سجاد آیدنلو


4. پیشنهادی برای مکان دریاچۀ چیچست باستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

رضا رضالو؛ یحیی آیرملو؛ قاسم مهر آور گیگلو


6. نقد و بررسی داستان گشتاسب براساس نظریه «توهم توطئه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

محمود رضایی دشت ارژنه؛ فاطمه مصطفایی کرملکی


7. نام‌دهی در شخصیت‌پردازی: فتنه یا آزاده؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سمیرا بامشکی


8. شاه گاو سوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

آرش اکبری مفاخر


9. تحلیلی بر نقیضه‌پردازی در بازآفرینی روایت اساطیری و حماسی «یوشتِ فریان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

ابراهیم واشقانی فراهانی؛ سعید مهری؛ مسعود محمدی لعل آبادی


10. منابع و شیوۀ کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

حامد صافی؛ فرزاد قائمی؛ مهدخت پورخالقی چترودی؛ سمیرا بامشکی


11. ضحّاک در کورۀ سراسکند (نگاهی به روایت داستان «ضحاک ماردوش» در منطقة هشترود و تأثیر آن در نامگذاری مناطق جغرافیایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

عبداله ولی پور؛ رقیه همتی


12. طوس زرینه کفش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

محمد رضا عبدی؛ عبدالله واثق عباسی


13. نقد کهن الگویی سفرِ قهرمان در داستان هفت خوانِ اسفندیار بر اساس نظریة کمپبل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

راحله عبداله زاده برزو؛ محمد ریحانی


14. بررسی گفتمان روایی در شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

آرزو حیدری؛ ذوالفقار علامی


15. یادداشتی بر جایگاه هند در برخی متون حماسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

داریوش اکبرزاده


16. نقش الگوهای گفت‌وگویی و نظام نوبت‌گیری در رزمنامه‌ی رستم و اسفندیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

اشرف شیبانی اقدم


17. «معرّفی منظومة تمُرنامه، حماسه‌ای تاریخی به تقلید از شاهنامه فردوسی و اسکندرنامة نظامی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

محمدمصطفی رسالت پناهی؛ سید محمد راستگوفر


18. بازتاب شاهنامه ی فردوسی در غزلیات حسین منزوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ قدرت اله ضرونی


19. بررسی و تحلیل عاشقانه‌های حماسه‌های ملی ایران (با رویکرد نظریه‌ی بینامتنیت) (با تأکید بر شاهنامه، سام‌نامه، برزونامه، گرشاسپ‌نامه، بانوگشسب‌نامه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

کمال الدین آرخی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا


20. تحلیل ساختار داستان‌های پهلوانی بهمن نامه بر اساس نظریه‌ی گرینتسر و گریماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

زینب شیخ حسینی؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی


21. نظام تقابل‌های زبانی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری معنا در «روایت ضحاک و فریدون در شاهنامه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

رضا رفائی قدیمی مشهد؛ ابوالقاسم قوام


22. رابطه‌ی زشتی و ویران‌گری در شاهنامه فردوسی بررسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

علی حیدری؛ سعید امامی


23. بحثی درباره علت جاودانگی پشوتن در سنت مزدیسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سیده معصومه فتوحی کوهساره


24. خوانش حماسۀ نو در عاشقانه های مهدی اخوان ثالث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

رسول معصومی؛ شهین اوجاق علی زاده


25. رستم در حماسه های گورانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

آرش اکبری مفاخر


26. بررسی بازتاب اعتقاد به استویهاد یا دیو مرگ در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

اردشیر سنچولی جدید


27. تحلیل نشانه شناختی سبک سه نگاره شاهنامه فردوسی با عنوان "کشتن بهرام گور اژدها را"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

آناهیتا مقبلی؛ بهناز پیامنی


28. چند نکته و بن‌مایۀ داستانیِ حماسی- اساطیری در یک طومارِ نقّالیِ کهنِ ترکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سجاد آیدنلو


29. «سرپرستی» و «فرزندخواندگی» در شاهنامه فردوسی با استناد بر کنوانسیون حقوق کودک (1989)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سمیه ارشادی؛ احمد ذاکری


30. بازکاوی بن‌مایه‌ها و ساختار داستان‌های «نبرد رستم با اکوان‌دیو» و «نبرد گرشاسپ با گَنْدَرْوَ»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سعید شهرویی


31. جایگاه بابِل در باورهای اسطوره‌ای ایرانی و نمود آن در ادب فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

Najmeddin Jabbari


32. تطبیق مفاهیم نمادین شیر در آثار حماسی، غنایی و عرفانی (با تکیه بر شاهنامه‌ی فردوسی، خمسه‌ی نظامی و مثنوی مولوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

حمید ایاز؛ سهیلا موسوی سیرجانی


33. تحلیل تراژدی‌های شاهنامة فردوسی بر پایة افسانة مضمون ارسطو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

خلیل بیگ‌زاده؛ پیمان ریحانی‌نیا


34. تاریخ سرایش منظومة حماسی جهانگیرنامه قاسم مادح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

حامد مهراد


35. تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقالان و شاهنامه ی کردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

علی حیدری؛ جلیل آهنگرنژاد


36. تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

فرشته محمدزاده؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ بهمن نامورمطلق؛ جواد عبّاسی


37. معرفی و بررسی منظومه حماسه‌ای تاریخی نویافته تاریخ شاه عباس یکم ( با تاکید بر تاریخ محلی مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

شهرام قلی پور گودرزی؛ محمد رضا نصیری


38. متن‌شناسی و معرفی کتاب حماسی اسکندرنامه ناصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

حمیدرضا خوارزمی؛ وحید قنبری ننیز


39. ماه هاماوران یا شاه هاماوران؟ (تصحیحِ یک ضبط در داستان رستم و اسفندیار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سجاد آیدنلو


40. حماسۀ ایرانی و کتابِ غولانِ مانوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

حمیدرضا اردستانی رستمی