شماره جاری: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-345 
2. «جمشید و خورشید» یا «جام جم» در شعر خواجو و حافظ

صفحه 41-73

جمیله اعظمیان؛ امیرحسین ماحوزی؛ محمود طاووسی


3. حماسه ایرانی در فرانسه

صفحه 75-100

سینا فروزش؛ مریم برزگر


8. تعبیر رؤیای سیاوش در شاهنامه از دیدگاه خواب‌گزاری سنتی و روان‌شناسی یونگ

صفحه 181-209

سیده زهرا صابری نیکو؛ میرجلال الدین کزازی؛ موسی پرنیان


9. تحلیل تطبیقی سهراب در شاهنامه و ببهروواهن در مهابهارات

صفحه 211-230

سارا عجلی؛ احمد خاتمی؛ ابوالقاسم اسماعیل‌پور


11. بررسیِ تکنیک‌های تعلیق در داستاِن رسـتم و اسفندیار

صفحه 257-278

مهدی رضا کمالی بانیانی؛ مهرداد اکبری گندمانی


12. معرفی و یررسی سبک شناسی مثنوی هفت لشکر

صفحه 279-298

فهیمه گردگیران؛ مریم محمودی؛ احمدرضا یلمه ها