کلیدواژه‌ها = فریدون
روایتی از خاندان جمشیدی تا ظهور فریدون

دوره 18، شماره 2، مهر 1401، صفحه 207-227

حمیدرضا خوارزمی


شاه گاوسوار

دوره 12، شماره 21، شهریور 1395، صفحه 13-42

آرش اکبری مفاخر


نظام تقابل‌های زبانی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری معنا در روایت ضحاک و فریدونِ شاهنامه

دوره 11، شماره 20، اسفند 1394، صفحه 57-71

رضا رفایی قدیمی مشهد؛ ابوالقاسم ابوالقاسم قوام