کلیدواژه‌ها = با نگاهی تاریخی موضوع اصلی این مقاله است. مطالعاتی از این دست می‌تواند پرتوی نو بر عصر حافظ بیفکند و در نهایت گامی کوچک در جهت تدوین تاریخ
تعداد مقالات: 1
1. وزیران عصر حافظ در دیوان حافظ

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1385، صفحه 177-212

ایرج شهبازی