کلیدواژه‌ها = شاهنامة فردوسی
تعداد مقالات: 6
1. «معرّفی منظومة تمُرنامه، حماسه‌ای تاریخی به تقلید از شاهنامه فردوسی و اسکندرنامة نظامی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

محمدمصطفی رسالت پناهی؛ سید محمد راستگوفر


2. تحلیل تراژدی‌های شاهنامة فردوسی بر پایة افسانة مضمون ارسطو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

خلیل بیگ‌زاده؛ پیمان ریحانی‌نیا


3. تحلیل تراژدی‌های شاهنامة فردوسی بر پایة افسانة مضمون ارسطو

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 149-172

پیمان ریحانی‌نیا؛ خلیل بیگ‌زاده


4. معرّفی منظومة تمُرنامه، حماسه‌ای تاریخی به تقلید از شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامة نظامی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 35-51

محمّدمصطفا رسالت‌پناهی؛ سیّد محمّد راست‌گوفر


5. تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی‌خسرو با تکیه بر نظریة پیرسون -کی‌مار

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-134

محمد جواد عصاریان؛ سید علی قاسم زاده؛ محمد حسین سرداغی


6. پساساخت‌گرایی در شاهنامة فردوسی (با تأکید بر مرگ بهرام)

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1391، صفحه 172-189

رویا سیدالشهدایی