کلیدواژه‌ها = شاهنامة فردوسی
تحلیل تراژدی‌های شاهنامة فردوسی بر پایة افسانة مضمون ارسطو

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 149-172

پیمان ریحانی‌نیا؛ خلیل بیگ‌زاده


معرّفی منظومة تمُرنامه، حماسه‌ای تاریخی به تقلید از شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامة نظامی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 35-51

محمّدمصطفا رسالت‌پناهی؛ سیّد محمّد راست‌گوفر


تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی‌خسرو با تکیه بر نظریة پیرسون -کی‌مار

دوره 10، شماره 17، شهریور 1393، صفحه 107-134

محمد جواد عصاریان؛ سید علی قاسم زاده؛ محمد حسین سرداغی


پساساخت‌گرایی در شاهنامة فردوسی (با تأکید بر مرگ بهرام)

دوره 8، شماره 13، شهریور 1391، صفحه 172-189

رویا سیدالشهدایی