کلیدواژه‌ها = کی‌خسرو
بررسی تحلیلی روایت «کی‌خسرو» در منطقة ماصَرم

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 85-106

عظیم جبّاره ناصرو؛ محمد حسین کرمی


پیشنهادی برای مکان دریاچۀ چیچستِ باستانی

دوره 12، شماره 21، شهریور 1395، صفحه 141-158

رضا رضالو؛ یحیا آیرملو؛ قاسم مهرآور گیگلو


نگاهی تازه به بیت‌هایی از شاهنامۀ فردوسی

دوره 11، شماره 20، اسفند 1394، صفحه 91-103

محمود عالی‌پور؛ حسین آقاحسینی


تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی‌خسرو با تکیه بر نظریة پیرسون -کی‌مار

دوره 10، شماره 17، شهریور 1393، صفحه 107-134

محمد جواد عصاریان؛ سید علی قاسم زاده؛ محمد حسین سرداغی


سیرتحول فکری نظامی در ساقی‌نامه

دوره 8، شماره 13، شهریور 1391، صفحه 206-239

رضا حیدری نوری؛ احمد خاتمی