کلیدواژه‌ها = نگارگری
بررسی نمادهای تصویری «فَرّ» (با تأکید بر نگاره‌های شاهنامه)

دوره 11، شماره 19، شهریور 1394، صفحه 119-157

فاطمه ماه‌وان؛ محمد جعفر یاحقی محمد جعفر یاحقی؛ فرزاد قائمی


بررسی تطبیقی گارودای هندی و سیمرغِ مینیاتورهای ایرانی (عهد صفوی)

دوره 10، شماره 17، شهریور 1393، صفحه 11-32

زهرا محسنی؛ ابوالقاسم دادور؛ سید علی اصغر میر فتاح