کلیدواژه‌ها = به بررسی زندگی وزیران عصر حافظ پرداخته است. خواجه عمادالدین محمود کرمانی
تعداد مقالات: 1
1. وزیران عصر حافظ در دیوان حافظ

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1385، صفحه 177-212

ایرج شهبازی