کلیدواژه‌ها = ساختار
بررسی آسیب‌شناسی مقالات عرصۀ فردوسی و شاهنامه در سال‌های 1380تا1385

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

زهرا سعادتی‌فر؛ ابوالقاسم قوام؛ محمدجعفر یاحقی


تحلیل ساختار داستان‌های پهلوانی بهمن‌نامه بر اساس نظریّة گرینتسر و گریماس

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 139-154

مریم خلیلی جهان‌تیغ؛ زینب شیخ حسینی؛ محمد بارانی


خوانش حماسۀ نو در عاشقانه‌های مهدی اخوان‌ثالث

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 169-186

رسول معصومی؛ شهین اوجاق علی زاده


ریخت‌شناسی «هفت‌خوان رستم از شاهنامۀ فردوسی» بر اساس نظریۀ ولادیمیر پراپ

دوره 9، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 63-75

حمیدرضا فرضی؛ فرناز فخیمی فاریابی