کلیدواژه‌ها = فردوسی
حماسه درون، مولوی، فردوسی و انسان معاصر

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 73-95

حمیدرضا دیبائی خو؛ اسماعیل آذر؛ مریم برزگر


بررسی آسیب‌شناسی مقالات عرصۀ فردوسی و شاهنامه در سال‌های 1380تا1385

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 143-172

زهرا سعادتی‌فر؛ ابوالقاسم قوام؛ محمدجعفر یاحقی


بازخوانی و تحلیل ساختاری قیام‌‎های شاهنامه

دوره 17، شماره 2، دی 1400، صفحه 13-39

علی آسمند جونقانی


نقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در شاهنامه

دوره 17، شماره 2، دی 1400، صفحه 125-146

اسماعیل خیرآبادی؛ سپیده سپهری؛ ماندانا هاشمی‌اصفهان


حماسه ایرانی در فرانسه

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 75-100

سینا فروزش؛ مریم برزگر


مقاله تحلیل بوردیویی میدان تولید ادبی شاهنامه و عادت وارۀ فردوسی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 101-124

صبا پژمان فر؛ احمد ذاکری؛ سیدحسین نبوی


خاقانی شروانی در شعر خود از روایت کدام شاهنامه بهره برده است؟

دوره 15، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 37-71

کامران ارژنگی؛ محمد جعفر یاحقی


تعارض میان فردی در داستان «لهراسپ و گشتاسپ» با تکیه بر نظریات علم مدیریت تعارض

دوره 15، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 219-238

نازیلا یخدانساز؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری


متن‌شناسی و معرفی کتاب حماسی اسکندرنامۀ ناصری

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 127-148

حمیدرضا خوارزمی؛ وحید قنبری ننیز


تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقّالان و شاهنامة کُردی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 13-28

جلیل آهنگر نژاد؛ علی حیدری


ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامه فردوسی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 115-138

فاطمه امامی


تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت

دوره 13، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 137-161

فرشته محمدزاده؛ محمد جعفر یاحقی؛ بهمن نامور مطلق؛ جواد عبّاسی


بازتاب شاهنامۀ فردوسی در غزل‌های حسین منزوی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 95-116

محمد رضا صالحی مازندرانی؛ قدرت الله ضرونی


بررسی رابطة زشتی و ویران‌گری در شاهنامة فردوسی

دوره 12، شماره 21، شهریور 1395، صفحه 127-140

علی حیدری؛ سعید امامی


نگاهی تازه به بیت‌هایی از شاهنامۀ فردوسی

دوره 11، شماره 20، اسفند 1394، صفحه 91-103

محمود عالی‌پور؛ حسین آقاحسینی


روایتی دیگر از نبرد بهمن و فرامرز (بر پایۀ بهمن و فرامرزِ سیّد نوشاد ابوالوفایی)

دوره 11، شماره 19، شهریور 1394، صفحه 99-118

رحمان مشتاق مهر؛ احمد گلی؛ سید آرمان حسینی آب‌باریکی


سبک تاریخ‌نویسی شاهنامه فردوسی

دوره 9، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 77-99

زاگرس زند