کلیدواژه‌ها = دفتر سوم مثنوی – تحلیل بسامدی مثنوی – تحلیل منظومه‌ای مثنوی – کلان‌فکرهای مثنوی
تحلیل بسامدی درون‌مایه‌ها در دفتر سوم مثنوی

دوره 7، شماره 11، شهریور 1390، صفحه 239-260

محمد نوید بازرگان