کلیدواژه‌ها = ژرار ژنت
تحلیل رابطة بینامتنی تاریخ‌نوشته‌های محلّی و شاهنامه

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 267-292

فرشته محمدزاده؛ محمّدجعفر یاحقی؛ بهمن نامور مطلق؛ جواد عبّاسی


تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت

دوره 13، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 137-161

فرشته محمدزاده؛ محمد جعفر یاحقی؛ بهمن نامور مطلق؛ جواد عبّاسی