کلیدواژه‌ها = رستم
توصیف و بررسی پوشاک رستم در شاهنامه دستنویس 953ه.ق پاریس

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 157-179

نفیسه زمانی؛ فرزانه فرخ‌فر


تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقّالان و شاهنامة کُردی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 13-28

جلیل آهنگر نژاد؛ علی حیدری


یادداشتی بر جای‌گاه هند در برخی متون حماسی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 53-67

داریوش اکبرزاده


رستم در حماسه‌های گورانی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 69-113

آرش اکبری مفاخر


نقد و بررسی داستان گشتاسب بر اساس نظریّة توهّم توطئه‌

دوره 12، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 53-73

محمود رضایی دشت ارژنه؛ فاطمه مصطفایی کرملکی