کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 66
1. بررسی بازتاب اعتقاد به استویهاد یا دیو مرگ در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

اردشیر سنچولی جدید


2. رستم در حماسه های گورانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

آرش اکبری مفاخر


3. نظام تقابل‌های زبانی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری معنا در «روایت ضحاک و فریدون در شاهنامه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

رضا رفائی قدیمی مشهد؛ ابوالقاسم قوام


4. ماه هاماوران یا شاه هاماوران؟ (تصحیحِ یک ضبط در داستان رستم و اسفندیار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سجاد آیدنلو


5. تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

فرشته محمدزاده؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ بهمن نامورمطلق؛ جواد عبّاسی


6. بازتاب شاهنامه ی فردوسی در غزلیات حسین منزوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ قدرت اله ضرونی


7. بررسی گفتمان روایی در شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

آرزو حیدری؛ ذوالفقار علامی


8. ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

فاطمه امامی 1؛ فاطمه امامی


9. کرز واژه ای از گویش خراسان در شاهنامه؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سجاد آیدنلو


10. چند نکته و بن‌مایۀ داستانیِ حماسی- اساطیری در یک طومارِ نقّالیِ کهنِ ترکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سجاد آیدنلو


11. بازکاوی بن‌مایه‌ها و ساختار داستان‌های «نبرد رستم با اکوان‌دیو» و «نبرد گرشاسپ با گَنْدَرْوَ»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سعید شهرویی


13. ضحّاک در کورۀ سراسکند (نگاهی به روایت داستان «ضحاک ماردوش» در منطقة هشترود و تأثیر آن در نامگذاری مناطق جغرافیایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

عبداله ولی پور؛ رقیه همتی


14. منابع و شیوۀ کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

حامد صافی؛ فرزاد قائمی؛ مهدخت پورخالقی چترودی؛ سمیرا بامشکی


15. نام‌دهی در شخصیت‌پردازی: فتنه یا آزاده؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سمیرا بامشکی


16. تحلیل رابطة بینامتنی تاریخ‌نوشته‌های محلّی و شاهنامه

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 267-292

فرشته محمدزاده؛ محمّدجعفر یاحقی؛ بهمن نامور مطلق؛ جواد عبّاسی


17. تحلیل بوم‌فمینیستی مویه‌های زنانه در شاهنامه (مطالعة موردی: تهمینه، فریگیس و کتایون)

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 221-240

هستی قادری سُهی قادری سُهی؛ مهیار علوی مقدم؛ ابراهیم استاجی؛ علی تسنیمی


18. تعبیر رؤیای سیاوش در شاهنامه از دیدگاه خواب‌گزاری سنتی و روان‌شناسی یونگ

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 181-209

سیده زهرا صابری نیکو؛ میرجلال الدین کزازی؛ موسی پرنیان


19. تحلیل تطبیقی سهراب در شاهنامه و ببهروواهن در مهابهارات

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 211-230

سارا عجلی؛ احمد خاتمی؛ ابوالقاسم اسماعیل‌پور


20. مقاله تحلیل بوردیویی میدان تولید ادبی شاهنامه و عادت وارۀ فردوسی

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 101-124

صبا پژمان فر؛ احمد ذاکری؛ سیدحسین نبوی


21. بنجیدن مصدری کهن و متروک در شاهنامه

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 13-26

سجاد آیدنلو


23. بازخوانیِ اجتماعیِ اسطورۀ کیومرث با تکیه بر میدان فرهنگیِ ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 233-253

علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ مه دخت پورخالقی چترودی


25. تطبیق حکایت هبوط در دو حماسه‏ی شاهنامه‌ی فردوسی و بهشت گمشده‌ی میلتون

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-172

شکر اله پورالخاص؛ چیمن فتحی