کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 64
1. ماه هاماوران یا شاه هاماوران؟ (تصحیحِ یک ضبط در داستان رستم و اسفندیار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سجاد آیدنلو


2. بازکاوی بن‌مایه‌ها و ساختار داستان‌های «نبرد رستم با اکوان‌دیو» و «نبرد گرشاسپ با گَنْدَرْوَ»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سعید شهرویی


3. رستم در حماسه های گورانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

آرش اکبری مفاخر


4. چند نکته و بن‌مایۀ داستانیِ حماسی- اساطیری در یک طومارِ نقّالیِ کهنِ ترکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سجاد آیدنلو


5. بررسی گفتمان روایی در شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

آرزو حیدری؛ ذوالفقار علامی


6. نظام تقابل‌های زبانی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری معنا در «روایت ضحاک و فریدون در شاهنامه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

رضا رفائی قدیمی مشهد؛ ابوالقاسم قوام


7. بررسی بازتاب اعتقاد به استویهاد یا دیو مرگ در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

اردشیر سنچولی جدید


9. کرز واژه ای از گویش خراسان در شاهنامه؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سجاد آیدنلو


10. نام‌دهی در شخصیت‌پردازی: فتنه یا آزاده؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سمیرا بامشکی


11. تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

فرشته محمدزاده؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ بهمن نامورمطلق؛ جواد عبّاسی


12. منابع و شیوۀ کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

حامد صافی؛ فرزاد قائمی؛ مهدخت پورخالقی چترودی؛ سمیرا بامشکی


13. ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

فاطمه امامی 1؛ فاطمه امامی


14. بازتاب شاهنامه ی فردوسی در غزلیات حسین منزوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ قدرت اله ضرونی


15. ضحّاک در کورۀ سراسکند (نگاهی به روایت داستان «ضحاک ماردوش» در منطقة هشترود و تأثیر آن در نامگذاری مناطق جغرافیایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

عبداله ولی پور؛ رقیه همتی


16. مقاله تحلیل بوردیویی میدان تولید ادبی شاهنامه و عادت وارۀ فردوسی

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 101-124

صبا پژمان فر؛ احمد ذاکری؛ سیدحسین نبوی


17. تعبیر رؤیای سیاوش در شاهنامه از دیدگاه خواب‌گزاری سنتی و روان‌شناسی یونگ

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 181-209

سیده زهرا صابری نیکو؛ میرجلال الدین کزازی؛ موسی پرنیان


18. تحلیل تطبیقی سهراب در شاهنامه و ببهروواهن در مهابهارات

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 211-230

سارا عجلی؛ احمد خاتمی؛ ابوالقاسم اسماعیل‌پور


19. بازخوانیِ اجتماعیِ اسطورۀ کیومرث با تکیه بر میدان فرهنگیِ ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 233-253

علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ مه دخت پورخالقی چترودی


20. بنجیدن مصدری کهن و متروک در شاهنامه

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 13-26

سجاد آیدنلو


23. تطبیق حکایت هبوط در دو حماسه‏ی شاهنامه‌ی فردوسی و بهشت گمشده‌ی میلتون

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-172

شکر اله پورالخاص؛ چیمن فتحی


24. خاقانی شروانی در شعر خود از روایت کدام شاهنامه بهره برده است؟

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 37-71

کامران ارژنگی؛ محمد جعفر یاحقی


25. بررسی نگاره‌های گذر سیاوش از آتش بر اساس نظریۀ بیش‌متنی ژرار ژنت

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 191-218

فاطمه ماه وان