نویسنده = مهدی ماحوزی
تعداد مقالات: 9
1. تاریخ الوزرا و مثل‌های آن

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1391، صفحه 129-141

رمضان شعبانی؛ محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی


2. کیفیت ارتباط لفظ و معنی در پهنة هنر حافظ

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 55-64

مهدی ماحوزی


5. طالبی، سراینده شوق‌نامه (تصحیح نسخه خطّی شوق‌نامه و گوینده آن)

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1388، صفحه 260-286

مهدی ماحوزی؛ مریم امیر ارجمند


6. بازتاب آداب و رسوم تاریخی هند در تاریخ و ادب معاصر ایران

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1387، صفحه 11-27

مهدی ماحوزی


7. بیدل در عرصة غزل عرفانی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1386، صفحه 25-37

مهدی ماحوزی


8. ابن میثم بحرانی و مراتب علمی، ادبی و انسانی وی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1386، صفحه 21-45

مهدی ماحوزی