نویسنده = مهدی ماحوزی
تاریخ الوزرا و مثل‌های آن

دوره 8، شماره 13، شهریور 1391، صفحه 129-141

رمضان شعبانی؛ محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی


کیفیت ارتباط لفظ و معنی در پهنة هنر حافظ

دوره 7، شماره 12، اسفند 1390، صفحه 55-64

مهدی ماحوزی


طالبی، سراینده شوق‌نامه (تصحیح نسخه خطّی شوق‌نامه و گوینده آن)

دوره 5، شماره 8، شهریور 1388، صفحه 260-286

مهدی ماحوزی؛ مریم امیر ارجمند


بیدل در عرصة غزل عرفانی

دوره 3، شماره 5، اسفند 1386، صفحه 25-37

مهدی ماحوزی