نویسنده = ابراهیم واشقانی فراهانی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی بر نقیضه‌پردازی در بازآفرینی روایت اساطیری و حماسی «یوشتِ فریان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

ابراهیم واشقانی فراهانی؛ سعید مهری؛ مسعود محمدی لعل آبادی


2. اسطورۀ آماتراسو، پیشروی اندیشۀ ایرانی و هندوایرانی در فرهنگ ژاپنی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 331-351

ابراهیم واشقانی فراهانی


3. تحلیلی بر نقیضه‌پردازی در بازآفرینی روایت اساطیری و حماسی یوشتِ فریان

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 163-179

ابراهیم واشقانی فراهانی؛ سعید مهری؛ مسعود محمدی لعل آبادی